2151- 2200(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-สองพันสองร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0 - 1,000,000"2,151- 2,200"

2200 สะกดเลขอังกฤษ

วันนี้ท่านจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเอาฝากให้กับผู้ที่ต้องการเรียนหรือว่านำไปใช้งานกันครับ

ท่านสามารถค้นคว้าหาความรู้คำอ่าน คำแปลตัวเลขภาษาอังกฤษจาก 1-1,000,000 ได้ที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

วันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."2151- 2200(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-สองพันสองร้อย)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "888" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "888" in words? 

ตัวเลข (Number): 2051-2075

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2151 Two thousand One hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
2152 Two thousand One hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
2153 Two thousand One hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
2154 Two thousand One hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
2155 Two thousand One hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
2156 Two thousand One hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
2157 Two thousand One hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
2158 Two thousand One hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
2159 Two thousand One hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
2160 Two thousand One hundred and Sixty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบ
2161 Two thousand One hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
2162 Two thousand One hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
2163 Two thousand One hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
2164 Two thousand One hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
2165 Two thousand One hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
2166 Two thousand One hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
2167 Two thousand One hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
2168 Two thousand One hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
2169 Two thousand One hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
2170 Two thousand One hundred and Seventy ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
2171 Two thousand One hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2172 Two thousand One hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
2173 Two thousand One hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
2174 Two thousand One hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
2175 Two thousand One hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 2176-2200

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2176 Two thousand One hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
2177 Two thousand One hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2178 Two thousand One hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
2179 Two thousand One hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
2180 Two thousand One hundred and Eighty ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
2181 Two thousand One hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
2182 Two thousand One hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
2183 Two thousand One hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
2184 Two thousand One hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
2185 Two thousand One hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
2186 Two thousand One hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
2187 Two thousand One hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
2188 Two thousand One hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
2189 Two thousand One hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
2190 Two thousand One hundred and Ninety ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
2191 Two thousand One hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
2192 Two thousand One hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
2193 Two thousand One hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
2194 Two thousand One hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
2195 Two thousand One hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
2196 Two thousand One hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
2197 Two thousand One hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
2198 Two thousand One hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
2199 Two thousand One hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
2200 Two thousand Two hundred ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด สองพันสองร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Eight hundred and Eighteen.

 b. Eighty hundred and Eighty Eight.

 c. Eight hundred and Eighty Eight.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 851- 900(แปดร้อยห้าสิบเอ็ด-เก้าร้อย)


ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ
ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น