2201-2250(สองพันสองร้อยหนึ่ง-สองพันสองร้อยห้าสิบ) | เรียนเลขภาษาอังกฤษจาก 1-1000000"2201-2250"

2250 สะกดคำอ่านอังกฤษ

วันนี้ท่านจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะท่านที่รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลบทความภาษาอังกฤษ...เป็นต้น ท่านจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้เขียน เรียน หรือว่าพูดในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

และสำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."2201-2250(สองพันสองร้อยหนึ่ง-สองพันสองร้อยห้าสิบ)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ซึ่งตัวเลขเหล่านี้นั้นท่านสามารถเอาไปเขียนในเอกสารหรือหลักฐานต่างๆหลากหลายมากมายครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "501" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "501" in words? 

ตัวเลข (Number): 2201-2225


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2201 Two thousand Two hundred and One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันสองร้อยเอ็ด
2202 Two thousand Two hundred and Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันสองร้อยสอง
2203 Two thousand Two hundred and Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันสองร้อยสาม
2204 Two thousand Two hundred and Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันสองร้อยสี่
2205 Two thousand Two hundred and Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันสองร้อยห้า
2206 Two thousand Two hundred and Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันสองร้อยหก
2207 Two thousand Two hundred and Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันสองร้อยเจ็ด
2208 Two thousand Two hundred and Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันสองร้อยแปด
2209 Two thousand Two hundred and Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันสองร้อยเก้า
2210 Two thousand Two hundred and Ten ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันสองร้อยสิบ
2211 Two thousand Two hundred and Eleven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันสองร้อยสิบเอ็ด
2212 Two thousand Two hundred and Twelve ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันสองร้อยสิบสอง
2213 Two thousand Two hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันสองร้อยสิบสาม
2214 Two thousand Two hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันสองร้อยสิบสี่
2215 Two thousand Two hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันสองร้อยสิบห้า
2216 Two thousand Two hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันสองร้อยสิบหก
2217 Two thousand Two hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันสองร้อยสิบเจ็ด
2218 Two thousand Two hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันสองร้อยสิบแปด
2219 Two thousand Two hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันสองร้อยสิบเก้า
2220 Two thousand Two hundred and Twenty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันสองร้อยยี่สิบ
2221 Two thousand Two hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
2222 Two thousand Two hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันสองร้อยยี่สิบสอง
2223 Two thousand Two hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันสองร้อยยี่สิบสาม
2224 Two thousand Two hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันสองร้อยยี่สิบสี่
2225 Two thousand Two hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข (Number): 2226-2250

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2226 Two thousand Two hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยยี่สิบหก
2227 Two thousand Two hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
2228 Two thousand Two hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันสองร้อยยี่สิบแปด
2229 Two thousand Two hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันสองร้อยยี่สิบเก้า
2230 Two thousand Two hundred and Thirty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันสองร้อยสามสิบ
2231 Two thousand Two hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
2232 Two thousand Two hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันสองร้อยสามสิบสอง
2233 Two thousand Two hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันสองร้อยสามสิบสาม
2234 Two thousand Two hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันสองร้อยสามสิบสี่
2235 Two thousand Two hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยสามสิบห้า
2236 Two thousand Two hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยสามสิบหก
2237 Two thousand Two hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
2238 Two thousand Two hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันสองร้อยสามสิบแปด
2239 Two thousand Two hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันสองร้อยสามสิบเก้า
2240 Two thousand Two hundred and Forty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันสองร้อยสี่สิบ
2241 Two thousand Two hundred and Forty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
2242 Two thousand Two hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันสองร้อยสี่สิบสอง
2243 Two thousand Two hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันสองร้อยสี่สิบสาม
2244 Two thousand Two hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันสองร้อยสี่สิบสี่
2245 Two thousand Two hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยสี่สิบห้า
2246 Two thousand Two hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยสี่สิบหก
2247 Two thousand Two hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
2248 Two thousand Two hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันสองร้อยสี่สิบแปด
2249 Two thousand Two hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันสองร้อยสี่สิบเก้า
2250 Two thousand Two hundred and Fifty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันสองร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Five hundred thousand and One.

 b. Five thousand and One.

 c. Five hundred and One.ดูเฉลย คลิก : 501- 550(ห้าร้อยเอ็ด-ห้าร้อยห้าสิบ) | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไหร่ ตอนไหน เพื่อนๆต้องคิดถึงบล็อกของเราก่อนนะครับ

เลขภาษาอังกฤษใช้งานมากในธุรกิจประเภท โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน บริษัททัวร์ ห้างต่างๆ ร้านขายยา ฯ โดยเฉพาะย่านต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางไปเที่ยวหรือว่าพักผ่อนครับ

ช่วย share ต่อให้ผมด้วยนะครับถ้าตัวเลขเหล่านี้ดีมีประโยชน์

ขอบคุณครรับ

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ
See more related articles:

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2559 19:41

  เรามานับเลขภาษาอังกฤษกันดีมั๊ยครับ

  ดีอย่างแน่นอน ไม่ว่าใครๆก็ตามที่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หาเพื่อนต่างชาติ หรือแม้กระทั่งหาสามีฝรั่ง

  อะฮะ! มันเป็นเรื่องจริงครับ

  แต่การที่เราจะการพูด การเขียน ภาษาอังกฤษนั้น ท่านสามารถเริ่มต้นด้วยการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษก่อนก็ได้นะครับ

  ตัวเลขภาษาอังกฤษไม่ยาก เพราะมันจะเปลี่ยนไปเพียงไม่กี่คำหรอกครับในแต่ละหลัก

  ตอบลบ