เลขภาษาอังกฤษ 2,201- 2,250 "สองพันสองร้อยหนึ่ง" ถึง "สองพันสองร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 2,201- 2,250

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2201 Two thousand Two hundred and One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันสองร้อยเอ็ด
2202 Two thousand Two hundred and Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันสองร้อยสอง
2203 Two thousand Two hundred and Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันสองร้อยสาม
2204 Two thousand Two hundred and Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันสองร้อยสี่
2205 Two thousand Two hundred and Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันสองร้อยห้า
2206 Two thousand Two hundred and Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันสองร้อยหก
2207 Two thousand Two hundred and Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันสองร้อยเจ็ด
2208 Two thousand Two hundred and Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันสองร้อยแปด
2209 Two thousand Two hundred and Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันสองร้อยเก้า
2210 Two thousand Two hundred and Ten ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันสองร้อยสิบ
2211 Two thousand Two hundred and Eleven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันสองร้อยสิบเอ็ด
2212 Two thousand Two hundred and Twelve ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันสองร้อยสิบสอง
2213 Two thousand Two hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันสองร้อยสิบสาม
2214 Two thousand Two hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันสองร้อยสิบสี่
2215 Two thousand Two hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันสองร้อยสิบห้า
2216 Two thousand Two hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันสองร้อยสิบหก
2217 Two thousand Two hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันสองร้อยสิบเจ็ด
2218 Two thousand Two hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันสองร้อยสิบแปด
2219 Two thousand Two hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันสองร้อยสิบเก้า
2220 Two thousand Two hundred and Twenty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันสองร้อยยี่สิบ
2221 Two thousand Two hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
2222 Two thousand Two hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันสองร้อยยี่สิบสอง
2223 Two thousand Two hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันสองร้อยยี่สิบสาม
2224 Two thousand Two hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันสองร้อยยี่สิบสี่
2225 Two thousand Two hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยยี่สิบห้า
2226 Two thousand Two hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยยี่สิบหก
2227 Two thousand Two hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
2228 Two thousand Two hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันสองร้อยยี่สิบแปด
2229 Two thousand Two hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันสองร้อยยี่สิบเก้า
2230 Two thousand Two hundred and Thirty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันสองร้อยสามสิบ
2231 Two thousand Two hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
2232 Two thousand Two hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันสองร้อยสามสิบสอง
2233 Two thousand Two hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันสองร้อยสามสิบสาม
2234 Two thousand Two hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันสองร้อยสามสิบสี่
2235 Two thousand Two hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยสามสิบห้า
2236 Two thousand Two hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยสามสิบหก
2237 Two thousand Two hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
2238 Two thousand Two hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันสองร้อยสามสิบแปด
2239 Two thousand Two hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันสองร้อยสามสิบเก้า
2240 Two thousand Two hundred and Forty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันสองร้อยสี่สิบ
2241 Two thousand Two hundred and Forty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
2242 Two thousand Two hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันสองร้อยสี่สิบสอง
2243 Two thousand Two hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันสองร้อยสี่สิบสาม
2244 Two thousand Two hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันสองร้อยสี่สิบสี่
2245 Two thousand Two hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยสี่สิบห้า
2246 Two thousand Two hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยสี่สิบหก
2247 Two thousand Two hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
2248 Two thousand Two hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันสองร้อยสี่สิบแปด
2249 Two thousand Two hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันสองร้อยสี่สิบเก้า
2250 Two thousand Two hundred and Fifty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันสองร้อยห้าสิบ

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น