เลขภาษาอังกฤษ [501- 550] "ห้าร้อยเอ็ด" ถึง "ห้าร้อยห้าสิบ" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"501- 550" ภาษาอังกฤษคือ


500 บ่แม่น 5000000! บางคนอยากรวยเป็นล้านๆ แต่นับเลข(ภาษาอังกฤษ)แค่หลักร้อยยังไม่เป็น เห็นทีจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปถามปู่ย่าตายาย ว่าทำยังไงถึงจะรวย???


ฝึกนับตัวเลขภาษาอังกฤษ (Number) : 501 - 550 แบบไม่ต้องง้อใครๆได้ที่นี่ครับ เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000"ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
501 Five hundred and One ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้าร้อยเอ็ด
502 Five hundred and Two ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้าร้อยสอง
503 Five hundred and Three ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้าร้อยสาม
504 Five hundred and Four ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้าร้อยสี่
505 Five hundred and Five ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไฟวฺ ห้าร้อยห้า
506 Five hundred and Six ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้าร้อยหก
507 Five hundred and Seven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น ห้าร้อยเจ็ด
508 Five hundred and Eight ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้าร้อยแปด
509 Five hundred and Nine ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนนฺ ห้าร้อยเก้า
510 Five hundred and Ten ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เท็น ห้าร้อยสิบ
511 Five hundred and Eleven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ อิเลเว่น ห้าร้อยสิบเอ็ด
512 Five hundred and Twelve ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟฺ ห้าร้อยสิบสอง
513 Five hundred and Thirteen ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน ห้าร้อยสิบสาม
514 Five hundred and Fourteen ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้าร้อยสิบสี่
515 Five hundred and Fifteen ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้าร้อยสิบห้า
516 Five hundred and Sixteen ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้าร้อยสิบหก
517 Five hundred and Seventeen ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน ห้าร้อยสิบเจ็ด
518 Five hundred and Eighteen ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้าร้อยสิบแปด
519 Five hundred and Nineteen ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้าร้อยสิบเก้า
520 Five hundred and Twenty ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ ห้าร้อยยี่สิบ
521 Five hundred and Twenty One ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน ห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
522 Five hundred and Twenty Two ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู ห้าร้อยยี่สิบสอง
523 Five hundred and Twenty Three ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี ห้าร้อยยี่สิบสาม
524 Five hundred and Twenty Four ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ ห้าร้อยยี่สิบสี่
525 Five hundred and Twenty Five ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าร้อยยี่สิบห้า
526 Five hundred and Twenty Six ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าร้อยยี่สิบหก
527 Five hundred and Twenty Seven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น ห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
528 Five hundred and Twenty Eight ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท ห้าร้อยยี่สิบแปด
529 Five hundred and Twenty Nine ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ ห้าร้อยยี่สิบเก้า
530 Five hundred and Thirty ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ ห้าร้อยสามสิบ
531 Five hundred and Thirty One ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน ห้าร้อยสามสิบเอ็ด
532 Five hundred and Thirty Two ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู ห้าร้อยสามสิบสอง
533 Five hundred and Thirty Three ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี ห้าร้อยสามสิบสาม
534 Five hundred and Thirty Four ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ ห้าร้อยสามสิบสี่
535 Five hundred and Thirty Five ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ ห้าร้อยสามสิบห้า
536 Five hundred and Thirty Six ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ ห้าร้อยสามสิบหก
537 Five hundred and Thirty Seven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น ห้าร้อยสามสิบเจ็ด
538 Five hundred and Thirty Eight ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท ห้าร้อยสามสิบแปด
539 Five hundred and Thirty Nine ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ ห้าร้อยสามสิบเก้า
540 Five hundred and Forty ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ ห้าร้อยสี่สิบ
541 Five hundred and Forty One ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้วัน ห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
542 Five hundred and Forty Two ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ทู ห้าร้อยสี่สิบสอง
543 Five hundred and Forty Three ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ธรี ห้าร้อยสี่สิบสาม
544 Five hundred and Forty Four ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้โฟร์ ห้าร้อยสี่สิบสี่
545 Five hundred and Forty Five ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไฟว์ ห้าร้อยสี่สิบห้า
546 Five hundred and Forty Six ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ซิกซ์ ห้าร้อยสี่สิบหก
547 Five hundred and Forty Seven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เซเว่น ห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
548 Five hundred and Forty Eight ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เอท ห้าร้อยสี่สิบแปด
549 Five hundred and Forty Nine ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไนน์ ห้าร้อยสี่สิบเก้า
550 Five hundred and Fifty ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ ห้าร้อยห้าสิบ

เขียนโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น