นับเลขภาษาอังกฤษ 1,801- 1,850 "หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่ง" ถึง "หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษ

1,801- 1,850


ตารางที่ 1/2 ตัวเลข (Number) : 1801-1825


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1801 One thousand Eight hundred and One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันแปดร้อยเอ็ด
1802 One thousand Eight hundred and Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันแปดร้อยสอง
1803 One thousand Eight hundred and Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันแปดร้อยสาม
1804 One thousand Eight hundred and Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่
1805 One thousand Eight hundred and Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยห้า
1806 One thousand Eight hundred and Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยหก
1807 One thousand Eight hundred and Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ด
1808 One thousand Eight hundred and Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันแปดร้อยแปด
1809 One thousand Eight hundred and Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้า
1810 One thousand Eight hundred and Ten วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันแปดร้อยสิบ
1811 One thousand Eight hundred and Eleven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ด
1812 One thousand Eight hundred and Twelve วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันแปดร้อยสิบสอง
1813 One thousand Eight hundred and Thirteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบสาม
1814 One thousand Eight hundred and Fourteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่
1815 One thousand Eight hundred and Fifteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้า
1816 One thousand Eight hundred and Sixteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบหก
1817 One thousand Eight hundred and Seventeen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ด
1818 One thousand Eight hundred and Eighteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบแปด
1819 One thousand Eight hundred and Nineteen วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้า
1820 One thousand Eight hundred and Twenty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ
1821 One thousand Eight hundred and Twenty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
1822 One thousand Eight hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสอง
1823 One thousand Eight hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสาม
1824 One thousand Eight hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสี่
1825 One thousand Eight hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2/2 ตัวเลข (Number) : 1826-1850

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1826 One thousand Eight hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหก
1827 One thousand Eight hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
1828 One thousand Eight hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปด
1829 One thousand Eight hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
1830 One thousand Eight hundred and Thirty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ
1831 One thousand Eight hundred and Thirty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
1832 One thousand Eight hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสอง
1833 One thousand Eight hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสาม
1834 One thousand Eight hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่
1835 One thousand Eight hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้า
1836 One thousand Eight hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหก
1837 One thousand Eight hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
1838 One thousand Eight hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปด
1839 One thousand Eight hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้า
1840 One thousand Eight hundred and Forty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบ
1841 One thousand Eight hundred and Forty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
1842 One thousand Eight hundred and Forty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสอง
1843 One thousand Eight hundred and Forty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสาม
1844 One thousand Eight hundred and Forty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่
1845 One thousand Eight hundred and Forty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้า
1846 One thousand Eight hundred and Forty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหก
1847 One thousand Eight hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
1848 One thousand Eight hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปด
1849 One thousand Eight hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
1850 One thousand Eight hundred and Fifty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาเรียนการนับเลขภาษาอังกฤษกันครับ ต่อจากครั้งที่แล้วครับ เริ่มกันที่เลข 1,801 หรืออ่านว่า "วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ วัน" แปลเป็นเลขไทยๆของเราก็คือ "หนึ่งพันแปดร้อยเอ็ด"

และก็เช่นเคยครับ เราจะฝึกนับกันไปคราวละ 50 หมายเลข ดังนั้นก็จะจบลงที่เลข 1,850 ซึ่งก็อ่านว่า "วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้" เท่ากับจำนวนเลขของไทยเราก็คือ "หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ"

ท่านสามารถมาฝึกการนับเลขกับเราที่นี่ได้ตลอดเวลาครับ ที่นี่เราตั้งใจจะทำบล็อกสำหรับคนที่ต้องการฝึกนับเลขภาษาอังกฤษโดยเฉพาะครับ ซึ่งท่านก็จะพบเลข 0(ศูนย์) จนกระทั่งไปถึงเลข 1,000,000(หนึ่งล้าน) กันเลยทีเดียวเชียวครับ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น