นับเลขภาษาอังกฤษ 1,851- 1,900 "หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันเก้าร้อย" | นับเลขภาษาอังกฤษ

"หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(1851)" - "หนึ่งพันเก้าร้อย(1900)" ภาษาอังกฤษคือ

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1,851 - 1,875


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1851 One thousand Eight hundred and Fifty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
1852 One thousand Eight hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสอง
1853 One thousand Eight hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสาม
1854 One thousand Eight hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสี่
1855 One thousand Eight hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้า
1856 One thousand Eight hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหก
1857 One thousand Eight hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
1858 One thousand Eight hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปด
1859 One thousand Eight hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
1860 One thousand Eight hundred and Sixty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบ
1861 One thousand Eight hundred and Sixty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
1862 One thousand Eight hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสอง
1863 One thousand Eight hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสาม
1864 One thousand Eight hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่
1865 One thousand Eight hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้า
1866 One thousand Eight hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหก
1867 One thousand Eight hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
1868 One thousand Eight hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปด
1869 One thousand Eight hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้า
1870 One thousand Eight hundred and Seventy วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
1871 One thousand Eight hundred and Seventy One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1872 One thousand Eight hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
1873 One thousand Eight hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
1874 One thousand Eight hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
1875 One thousand Eight hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1,876 - 1,900


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1876 One thousand Eight hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
1877 One thousand Eight hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1878 One thousand Eight hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
1879 One thousand Eight hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
1880 One thousand Eight hundred and Eighty วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ
1881 One thousand Eight hundred and Eighty One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
1882 One thousand Eight hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสอง
1883 One thousand Eight hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสาม
1884 One thousand Eight hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่
1885 One thousand Eight hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้า
1886 One thousand Eight hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหก
1887 One thousand Eight hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
1888 One thousand Eight hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปด
1889 One thousand Eight hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
1890 One thousand Eight hundred and Ninety วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ
1891 One thousand Eight hundred and Ninety One วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
1892 One thousand Eight hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
1893 One thousand Eight hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
1894 One thousand Eight hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
1895 One thousand Eight hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
1896 One thousand Eight hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหก
1897 One thousand Eight hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
1898 One thousand Eight hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
1899 One thousand Eight hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
1900 One thousand Nine hundred วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด หนึ่งพันเก้าร้อย

เราเดินมากันมาไกลเกือบ 2000 milestone กันเลยทีเดียวเชียวล่ะพี่น้องเอ๊ย!

ถ้าเพื่อนๆอ่านได้ พูดได้จนถึงเลข 1900 นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะครับ

แต่ถ้าเพื่อนๆอยากเรียนไปจนถึง 1000000 เราก็จะจัดให้ครับ

ติดตามเราต่อๆๆๆ ไปสิครับ ถ้าท่านมีแรงพอ แต่เราน่ะมีพอครับ แล้วแต่ท่านแล้วล่ะคราวนี้!!!

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น