นับเลขภาษาอังกฤษ 1,701- 1,750 "หนึ่งพันเจ็ดร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 1,701- 1,750 ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ฝึกพูด ฝึกนับ 

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1701 One thousand Seven hundred and One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเอ็ด
1702 One thousand Seven hundred and Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยสอง
1703 One thousand Seven hundred and Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยสาม
1704 One thousand Seven hundred and Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่
1705 One thousand Seven hundred and Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้า
1706 One thousand Seven hundred and Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหก
1707 One thousand Seven hundred and Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ด
1708 One thousand Seven hundred and Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปด
1709 One thousand Seven hundred and Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้า
1710 One thousand Seven hundred and Ten วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบ
1711 One thousand Seven hundred and Eleven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ด
1712 One thousand Seven hundred and Twelve วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสอง
1713 One thousand Seven hundred and Thirteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสาม
1714 One thousand Seven hundred and Fourteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่
1715 One thousand Seven hundred and Fifteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้า
1716 One thousand Seven hundred and Sixteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหก
1717 One thousand Seven hundred and Seventeen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ด
1718 One thousand Seven hundred and Eighteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปด
1719 One thousand Seven hundred and Nineteen วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเก้า
1720 One thousand Seven hundred and Twenty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
1721 One thousand Seven hundred and Twenty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
1722 One thousand Seven hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง
1723 One thousand Seven hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม
1724 One thousand Seven hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่
1725 One thousand Seven hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า
1726 One thousand Seven hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
1727 One thousand Seven hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
1728 One thousand Seven hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปด
1729 One thousand Seven hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
1730 One thousand Seven hundred and Thirty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบ
1731 One thousand Seven hundred and Thirty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
1732 One thousand Seven hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง
1733 One thousand Seven hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสาม
1734 One thousand Seven hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่
1735 One thousand Seven hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้า
1736 One thousand Seven hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหก
1737 One thousand Seven hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
1738 One thousand Seven hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปด
1739 One thousand Seven hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้า
1740 One thousand Seven hundred and Forty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
1741 One thousand Seven hundred and Forty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
1742 One thousand Seven hundred and Forty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสอง
1743 One thousand Seven hundred and Forty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม
1744 One thousand Seven hundred and Forty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่
1745 One thousand Seven hundred and Forty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า
1746 One thousand Seven hundred and Forty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหก
1747 One thousand Seven hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
1748 One thousand Seven hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด
1749 One thousand Seven hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
1750 One thousand Seven hundred and Fifty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

ฝึกภาษาอังกฤษให้คึกคัก ต้องเริ่มรักที่จะอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ หากว่าท่าน fit ตัวเลขภาษาอังกฤษวันใด วันนั้นการพูดการอ่านภาษาอังกฤษของท่านก็คงดีมากแล้วล่ะครับ

ใช้เวลานานหรือสั้นในการเรียน การฝึกนั้นเป็นคำถามที่ 2 ที่ 3 ครับ แล้วคำถามที่ 1 ล่ะมันคืออะไร ผมฝากท่านไปคิดต่อครับ

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น