7751-7800(เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันแปดร้อย) | เลขอังกฤษ 1 ถึง ล้าน7751-7800

วันนี้ท่านจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

⟴ ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


⟴ English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

เพื่อนๆจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้เขียน เรียน หรือว่าพูดในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

วันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."7751-7800(เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันแปดร้อย)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "6,565" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "6,565" in words? 

ตัวเลข (Number): 7751-7775


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7751 Seven thousand Seven hundred and Fifty One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
7752 Seven thousand Seven hundred and Fifty Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
7753 Seven thousand Seven hundred and Fifty Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
7754 Seven thousand Seven hundred and Fifty Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
7755 Seven thousand Seven hundred and Fifty Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
7756 Seven thousand Seven hundred and Fifty Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
7757 Seven thousand Seven hundred and Fifty Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
7758 Seven thousand Seven hundred and Fifty Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
7759 Seven thousand Seven hundred and Fifty Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
7760 Seven thousand Seven hundred and Sixty เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
7761 Seven thousand Seven hundred and Sixty One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
7762 Seven thousand Seven hundred and Sixty Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
7763 Seven thousand Seven hundred and Sixty Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
7764 Seven thousand Seven hundred and Sixty Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
7765 Seven thousand Seven hundred and Sixty Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
7766 Seven thousand Seven hundred and Sixty Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
7767 Seven thousand Seven hundred and Sixty Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
7768 Seven thousand Seven hundred and Sixty Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
7769 Seven thousand Seven hundred and Sixty Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
7770 Seven thousand Seven hundred and Seventy เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
7771 Seven thousand Seven hundred and Seventy One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
7772 Seven thousand Seven hundred and Seventy Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
7773 Seven thousand Seven hundred and Seventy Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
7774 Seven thousand Seven hundred and Seventy Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
7775 Seven thousand Seven hundred and Seventy Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 7776-7800

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7776 Seven thousand Seven hundred and Seventy Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
7777 Seven thousand Seven hundred and Seventy Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
7778 Seven thousand Seven hundred and Seventy Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
7779 Seven thousand Seven hundred and Seventy Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
7780 Seven thousand Seven hundred and Eighty เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
7781 Seven thousand Seven hundred and Eighty One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
7782 Seven thousand Seven hundred and Eighty Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
7783 Seven thousand Seven hundred and Eighty Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
7784 Seven thousand Seven hundred and Eighty Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
7785 Seven thousand Seven hundred and Eighty Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
7786 Seven thousand Seven hundred and Eighty Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
7787 Seven thousand Seven hundred and Eighty Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
7788 Seven thousand Seven hundred and Eighty Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
7789 Seven thousand Seven hundred and Eighty Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
7790 Seven thousand Seven hundred and Ninety เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
7791 Seven thousand Seven hundred and Ninety One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
7792 Seven thousand Seven hundred and Ninety Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
7793 Seven thousand Seven hundred and Ninety Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
7794 Seven thousand Seven hundred and Ninety Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
7795 Seven thousand Seven hundred and Ninety Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
7796 Seven thousand Seven hundred and Ninety Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
7797 Seven thousand Seven hundred and Ninety Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
7798 Seven thousand Seven hundred and Ninety Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
7799 Seven thousand Seven hundred and Ninety Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
7800 Seven thousand Eight hundred เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด เจ็ดพันแปดร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. NSix thousand Five hundred Sixteen and Five.

 b. Six thousand Fifty hundred Sixty Five.

 c. Six thousand Five hundred Sixty Five.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : [หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด(6551)] - [หกพันหกร้อย(6600)]
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอย่างมากครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจทุกๆคน ตรงตามความประสงค์ในการทำงานของเราครับ

Thanks for reading.

Posted by:Michael Leng


I've known, then I've grown.

See more related articles:↛

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น