6551-6600(หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หกพันหกร้อย) | เลขภาษาอังกฤษ"6551-6600"


วันนี้เพื่อนๆจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

โดยเฉพาะท่านที่รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลบทความภาษาอังกฤษ...เป็นต้น

ท่านจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้เขียน เรียน หรือว่าพูดในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

สำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."6551-6600(หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หกพันหกร้อย)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ซึ่งตัวเลขเหล่านี้นั้นท่านสามารถเอาไปเขียนในเอกสารหรือหลักฐานต่างๆหลากหลายมากมายครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "1,010" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "1,010" in words? 

ตัวเลข (Number): 6551-6575


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6551 Six thousand Five hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
6552 Six thousand Five hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันห้าร้อยห้าสิบสอง
6553 Six thousand Five hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันห้าร้อยห้าสิบสาม
6554 Six thousand Five hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยห้าสิบสี่
6555 Six thousand Five hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยห้าสิบห้า
6556 Six thousand Five hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยห้าสิบหก
6557 Six thousand Five hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
6558 Six thousand Five hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันห้าร้อยห้าสิบแปด
6559 Six thousand Five hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
6560 Six thousand Five hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันห้าร้อยหกสิบ
6561 Six thousand Five hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
6562 Six thousand Five hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันห้าร้อยหกสิบสอง
6563 Six thousand Five hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันห้าร้อยหกสิบสาม
6564 Six thousand Five hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยหกสิบสี่
6565 Six thousand Five hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยหกสิบห้า
6566 Six thousand Five hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยหกสิบหก
6567 Six thousand Five hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
6568 Six thousand Five hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันห้าร้อยหกสิบแปด
6569 Six thousand Five hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยหกสิบเก้า
6570 Six thousand Five hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
6571 Six thousand Five hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6572 Six thousand Five hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
6573 Six thousand Five hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
6574 Six thousand Five hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
6575 Six thousand Five hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 6576-6580

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6576 Six thousand Five hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก
6577 Six thousand Five hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6578 Six thousand Five hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
6579 Six thousand Five hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
6580 Six thousand Five hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ หกพันห้าร้อยแปดสิบ
6581 Six thousand Five hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
6582 Six thousand Five hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันห้าร้อยแปดสิบสอง
6583 Six thousand Five hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันห้าร้อยแปดสิบสาม
6584 Six thousand Five hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยแปดสิบสี่
6585 Six thousand Five hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยแปดสิบห้า
6586 Six thousand Five hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยแปดสิบหก
6587 Six thousand Five hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
6588 Six thousand Five hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันห้าร้อยแปดสิบแปด
6589 Six thousand Five hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
6590 Six thousand Five hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันห้าร้อยเก้าสิบ
6591 Six thousand Five hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
6592 Six thousand Five hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันห้าร้อยเก้าสิบสอง
6593 Six thousand Five hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันห้าร้อยเก้าสิบสาม
6594 Six thousand Five hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันห้าร้อยเก้าสิบสี่
6595 Six thousand Five hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันห้าร้อยเก้าสิบห้า
6596 Six thousand Five hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันห้าร้อยเก้าสิบหก
6597 Six thousand Five hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
6598 Six thousand Five hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันห้าร้อยเก้าสิบแปด
6599 Six thousand Five hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
6600 Six thousand Six hundred ซิกซ์เธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด หกพันหกร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. One thousand and Ten Hundred.

 b. One thousand and Zero.

 c. One thousand and Ten.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 1001-1050(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ)
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:↛

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น