นับเลขภาษาอังกฤษ 1,751- 1,800 "หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันแปดร้อย" | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 1,751 - 1,800


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1751 One thousand Seven hundred and Fifty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
1752 One thousand Seven hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
1753 One thousand Seven hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
1754 One thousand Seven hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
1755 One thousand Seven hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
1756 One thousand Seven hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
1757 One thousand Seven hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
1758 One thousand Seven hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
1759 One thousand Seven hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
1760 One thousand Seven hundred and Sixty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบ
1761 One thousand Seven hundred and Sixty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
1762 One thousand Seven hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
1763 One thousand Seven hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
1764 One thousand Seven hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
1765 One thousand Seven hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
1766 One thousand Seven hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
1767 One thousand Seven hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
1768 One thousand Seven hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
1769 One thousand Seven hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
1770 One thousand Seven hundred and Seventy วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
1771 One thousand Seven hundred and Seventy One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1772 One thousand Seven hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
1773 One thousand Seven hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
1774 One thousand Seven hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
1775 One thousand Seven hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
1776 One thousand Seven hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
1777 One thousand Seven hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1778 One thousand Seven hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
1779 One thousand Seven hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
1780 One thousand Seven hundred and Eighty วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
1781 One thousand Seven hundred and Eighty One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
1782 One thousand Seven hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
1783 One thousand Seven hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
1784 One thousand Seven hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
1785 One thousand Seven hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
1786 One thousand Seven hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
1787 One thousand Seven hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
1788 One thousand Seven hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
1789 One thousand Seven hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
1790 One thousand Seven hundred and Ninety วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
1791 One thousand Seven hundred and Ninety One วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
1792 One thousand Seven hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
1793 One thousand Seven hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
1794 One thousand Seven hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
1795 One thousand Seven hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
1796 One thousand Seven hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
1797 One thousand Seven hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
1798 One thousand Seven hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
1799 One thousand Seven hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
1800 One thousand Eight hundred วันเธาซันดฺเอทฮันเดรด หนึ่งพันแปดร้อย

ตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้การเขียน การแต่ง การแปล การพูด เพราะตัวเลขสามารถบอกจำนวน บอกมูลค่า เกิดการเจรจาต่อรอง การซื้อการขาย

นั่นไง!

ใช่แล้ว...

ต้องเก่งตัวเลขภาษาอังกฤษด้วย แล้วโลกภาษาอังกฤษจะสวยขึ้นอีกเป็นกองพะเนิน

เมื่อเป็นอย่างนี้ จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้น อย่างที่เป็นๆอยู่อย่างทุกวันนี้หรือ

เริ่มเลย!!! มาเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษกัน

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น