นับเลขภาษาอังกฤษ "3,351- 3,400" : "สามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสี่ร้อย"

ตาราง 4 ช่องตัวเลขภาษาอังกฤษ ช่องแรกเป็นตัวเลข ช่องที่สองเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ ช่องที่สามคือคำอ่านที่เป็นภาษาไทย และช่องที่สี่ช่องสุดท้ายเป็นคำแปลหรือความหมายหรือค่าตัวเลขนั่นเองครับ

อยากเก่งเลขภาษาอังกฤษ ก็ต้องฝึกเขียนและพูดบ่อยๆครับ

Source หรือแหล่งความรู้ที่เป็นตัวเลขภาษาอังกฤษมีอยู่มากมายตามเวบไซต์ต่างๆครับ สำหรับที่นี่ บล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษ" ก็เช่นกันครับ เป็นบล็อกอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษใว้ให้ผู้สนใจได้ขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวเพื่อติดตัวไว้ใช้ในยามจำเป็น หรือยามหน้าสิ่วหน้าขวานมีฝรั่งเดินผ่านมาถามท่านว่า

"What bus number will take me to the Siam Paragon?"

อ่ะฮะ ถึงตอนนี้ท่านต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลขมาคุยกับเขาแล้วล่ะครับ...


ตัวเลข (Number) : 3,351- 3,400

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3351 Three thousand Three hundred and Fifty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
3352 Three thousand Three hundred and Fifty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สามพันสามร้อยห้าสิบสอง
3353 Three thousand Three hundred and Fifty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สามพันสามร้อยห้าสิบสาม
3354 Three thousand Three hundred and Fifty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สามพันสามร้อยห้าสิบสี่
3355 Three thousand Three hundred and Fifty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยห้าสิบห้า
3356 Three thousand Three hundred and Fifty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยห้าสิบหก
3357 Three thousand Three hundred and Fifty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
3358 Three thousand Three hundred and Fifty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สามพันสามร้อยห้าสิบแปด
3359 Three thousand Three hundred and Fifty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สามพันสามร้อยห้าสิบเก้า
3360 Three thousand Three hundred and Sixty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สามพันสามร้อยหกสิบ
3361 Three thousand Three hundred and Sixty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สามพันสามร้อยหกสิบเอ็ด
3362 Three thousand Three hundred and Sixty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สามพันสามร้อยหกสิบสอง
3363 Three thousand Three hundred and Sixty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สามพันสามร้อยหกสิบสาม
3364 Three thousand Three hundred and Sixty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สามพันสามร้อยหกสิบสี่
3365 Three thousand Three hundred and Sixty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยหกสิบห้า
3366 Three thousand Three hundred and Sixty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยหกสิบหก
3367 Three thousand Three hundred and Sixty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สามพันสามร้อยหกสิบเจ็ด
3368 Three thousand Three hundred and Sixty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สามพันสามร้อยหกสิบแปด
3369 Three thousand Three hundred and Sixty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สามพันสามร้อยหกสิบเก้า
3370 Three thousand Three hundred and Seventy ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบ
3371 Three thousand Three hundred and Seventy One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
3372 Three thousand Three hundred and Seventy Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
3373 Three thousand Three hundred and Seventy Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
3374 Three thousand Three hundred and Seventy Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
3375 Three thousand Three hundred and Seventy Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า
3376 Three thousand Three hundred and Seventy Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบหก
3377 Three thousand Three hundred and Seventy Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
3378 Three thousand Three hundred and Seventy Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สามพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
3379 Three thousand Three hundred and Seventy Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
3380 Three thousand Three hundred and Eighty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สามพันสามร้อยแปดสิบ
3381 Three thousand Three hundred and Eighty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
3382 Three thousand Three hundred and Eighty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สามพันสามร้อยแปดสิบสอง
3383 Three thousand Three hundred and Eighty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สามพันสามร้อยแปดสิบสาม
3384 Three thousand Three hundred and Eighty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สามพันสามร้อยแปดสิบสี่
3385 Three thousand Three hundred and Eighty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยแปดสิบห้า
3386 Three thousand Three hundred and Eighty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยแปดสิบหก
3387 Three thousand Three hundred and Eighty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
3388 Three thousand Three hundred and Eighty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สามพันสามร้อยแปดสิบแปด
3389 Three thousand Three hundred and Eighty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สามพันสามร้อยแปดสิบเก้า
3390 Three thousand Three hundred and Ninety ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สามพันสามร้อยเก้าสิบ
3391 Three thousand Three hundred and Ninety One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สามพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
3392 Three thousand Three hundred and Ninety Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สามพันสามร้อยเก้าสิบสอง
3393 Three thousand Three hundred and Ninety Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สามพันสามร้อยเก้าสิบสาม
3394 Three thousand Three hundred and Ninety Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สามพันสามร้อยเก้าสิบสี่
3395 Three thousand Three hundred and Ninety Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยเก้าสิบห้า
3396 Three thousand Three hundred and Ninety Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยเก้าสิบหก
3397 Three thousand Three hundred and Ninety Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สามพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
3398 Three thousand Three hundred and Ninety Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สามพันสามร้อยเก้าสิบแปด
3399 Three thousand Three hundred and Ninety Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สามพันสามร้อยเก้าสิบเก้า
3400 Three thousand Four hundred ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด สามพันสี่ร้อย

See more related articles:
  1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,301- 3,350" : "สามพันสามร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อยห้าสิบ"
  2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,251- 3,300" : "สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อย"
  3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,201- 3,250" : "สามพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อยห้าสิบ"
  4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"
  5. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"
  6. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ
  7. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ
  8. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000
  9. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"
  10. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น