นับเลขภาษาอังกฤษ "3,251- 3,300" : "สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อย"

ถ้าผมให้ตัวหนังสือนี้ "Two hundred Thousand Three Fifty and Six" มาให้เพื่อนๆลองเรียงกันใหม่เป็นตัวเลข 3,256 เพื่อนๆจะทำได้มั๊ยเอ่ย???

ลองฝึกแบบนี้บ่อยๆนะครับ มันจะช่วยให้พี่น้องผองเพื่อนเก่งภาษาอังกฤษหรือที่เขาเรียกว่า "You are an ace in English" อะไรประมาณนั้นครับ สาธุ! ขอให้เป็นจริง...เพื่อนกำลังคิดอย่างนี้อยู่ ใช่ป่ะ?

ตัวเลข (Number) : 3,251- 3,300

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3251 Three thousand Two hundred and Fifty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
3252 Three thousand Two hundred and Fifty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สามพันสองร้อยห้าสิบสอง
3253 Three thousand Two hundred and Fifty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สามพันสองร้อยห้าสิบสาม
3254 Three thousand Two hundred and Fifty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สามพันสองร้อยห้าสิบสี่
3255 Three thousand Two hundred and Fifty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยห้าสิบห้า
3256 Three thousand Two hundred and Fifty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยห้าสิบหก
3257 Three thousand Two hundred and Fifty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สามพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
3258 Three thousand Two hundred and Fifty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สามพันสองร้อยห้าสิบแปด
3259 Three thousand Two hundred and Fifty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สามพันสองร้อยห้าสิบเก้า
3260 Three thousand Two hundred and Sixty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สามพันสองร้อยหกสิบ
3261 Three thousand Two hundred and Sixty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สามพันสองร้อยหกสิบเอ็ด
3262 Three thousand Two hundred and Sixty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สามพันสองร้อยหกสิบสอง
3263 Three thousand Two hundred and Sixty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สามพันสองร้อยหกสิบสาม
3264 Three thousand Two hundred and Sixty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สามพันสองร้อยหกสิบสี่
3265 Three thousand Two hundred and Sixty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยหกสิบห้า
3266 Three thousand Two hundred and Sixty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยหกสิบหก
3267 Three thousand Two hundred and Sixty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สามพันสองร้อยหกสิบเจ็ด
3268 Three thousand Two hundred and Sixty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สามพันสองร้อยหกสิบแปด
3269 Three thousand Two hundred and Sixty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สามพันสองร้อยหกสิบเก้า
3270 Three thousand Two hundred and Seventy ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบ
3271 Three thousand Two hundred and Seventy One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
3272 Three thousand Two hundred and Seventy Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
3273 Three thousand Two hundred and Seventy Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
3274 Three thousand Two hundred and Seventy Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
3275 Three thousand Two hundred and Seventy Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า
3276 Three thousand Two hundred and Seventy Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
3277 Three thousand Two hundred and Seventy Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
3278 Three thousand Two hundred and Seventy Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สามพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
3279 Three thousand Two hundred and Seventy Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
3280 Three thousand Two hundred and Eighty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สามพันสองร้อยแปดสิบ
3281 Three thousand Two hundred and Eighty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
3282 Three thousand Two hundred and Eighty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สามพันสองร้อยแปดสิบสอง
3283 Three thousand Two hundred and Eighty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สามพันสองร้อยแปดสิบสาม
3284 Three thousand Two hundred and Eighty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สามพันสองร้อยแปดสิบสี่
3285 Three thousand Two hundred and Eighty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยแปดสิบห้า
3286 Three thousand Two hundred and Eighty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยแปดสิบหก
3287 Three thousand Two hundred and Eighty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
3288 Three thousand Two hundred and Eighty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สามพันสองร้อยแปดสิบแปด
3289 Three thousand Two hundred and Eighty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สามพันสองร้อยแปดสิบเก้า
3290 Three thousand Two hundred and Ninety ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สามพันสองร้อยเก้าสิบ
3291 Three thousand Two hundred and Ninety One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สามพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
3292 Three thousand Two hundred and Ninety Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สามพันสองร้อยเก้าสิบสอง
3293 Three thousand Two hundred and Ninety Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สามพันสองร้อยเก้าสิบสาม
3294 Three thousand Two hundred and Ninety Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สามพันสองร้อยเก้าสิบสี่
3295 Three thousand Two hundred and Ninety Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยเก้าสิบห้า
3296 Three thousand Two hundred and Ninety Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยเก้าสิบหก
3297 Three thousand Two hundred and Ninety Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
3298 Three thousand Two hundred and Ninety Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สามพันสองร้อยเก้าสิบแปด
3299 Three thousand Two hundred and Ninety Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สามพันสองร้อยเก้าสิบเก้า
3300 Three thousand Three hundred ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด สามพันสามร้อย

See more related articles:
  1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,201- 3,250" : "สามพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อยห้าสิบ"
  2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"
  3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"
  4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ
  5. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ
  6. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000
  7. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"
  8. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"
  9. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,801- 2,850" : "สองพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันแปดร้อยห้าสิบ"
  10. นับเลขภาษาอังกฤษ 2,751- 2,800 : สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันแปดร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น