นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 3,101- 3,150 นับเลขภาษาอังกฤษระหว่าง สามพันหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3101 Three thousand One hundred and One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ วัน สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด
3102 Three thousand One hundred and Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทู สามพันหนึ่งร้อยสอง
3103 Three thousand One hundred and Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ธรี สามพันหนึ่งร้อยสาม
3104 Three thousand One hundred and Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยสี่
3105 Three thousand One hundred and Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยห้า
3106 Three thousand One hundred and Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยหก
3107 Three thousand One hundred and Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยเจ็ด
3108 Three thousand One hundred and Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอท สามพันหนึ่งร้อยแปด
3109 Three thousand One hundred and Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยเก้า
3110 Three thousand One hundred and Ten ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เท็น สามพันหนึ่งร้อยสิบ
3111 Three thousand One hundred and Eleven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สามพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
3112 Three thousand One hundred and Twelve ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สามพันหนึ่งร้อยสิบสอง
3113 Three thousand One hundred and Thirteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบสาม
3114 Three thousand One hundred and Fourteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบสี่
3115 Three thousand One hundred and Fifteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบห้า
3116 Three thousand One hundred and Sixteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบหก
3117 Three thousand One hundred and Seventeen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
3118 Three thousand One hundred and Eighteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามพันหนึ่งร้อยสิบแปด
3119 Three thousand One hundred and Nineteen ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สามพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
3120 Three thousand One hundred and Twenty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
3121 Three thousand One hundred and Twenty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
3122 Three thousand One hundred and Twenty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
3123 Three thousand One hundred and Twenty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
3124 Three thousand One hundred and Twenty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
3125 Three thousand One hundred and Twenty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
3126 Three thousand One hundred and Twenty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
3127 Three thousand One hundred and Twenty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
3128 Three thousand One hundred and Twenty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
3129 Three thousand One hundred and Twenty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
3130 Three thousand One hundred and Thirty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบ
3131 Three thousand One hundred and Thirty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
3132 Three thousand One hundred and Thirty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
3133 Three thousand One hundred and Thirty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
3134 Three thousand One hundred and Thirty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
3135 Three thousand One hundred and Thirty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
3136 Three thousand One hundred and Thirty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
3137 Three thousand One hundred and Thirty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
3138 Three thousand One hundred and Thirty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
3139 Three thousand One hundred and Thirty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
3140 Three thousand One hundred and Forty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
3141 Three thousand One hundred and Forty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
3142 Three thousand One hundred and Forty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
3143 Three thousand One hundred and Forty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
3144 Three thousand One hundred and Forty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
3145 Three thousand One hundred and Forty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
3146 Three thousand One hundred and Forty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
3147 Three thousand One hundred and Forty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
3148 Three thousand One hundred and Forty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
3149 Three thousand One hundred and Forty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
3150 Three thousand One hundred and Fifty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ


See more related articles:

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ14 ธันวาคม 2559 21:12

    เก่งภาษาอังกฤษ ท่านจะเป็นตัวจี๊ดในกลุ่มเลยล่ะ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ14 ธันวาคม 2559 21:13

    นับเลขภาษาอังกฤษมันก็ยากอยู่นา ถึงจะมีตัวเขียนให้เราอ่านตามแต่มันก็ยังออกเสียงไม่ค่อยจะถูกอยู่ดี

    ตอบลบ