นับเลขภาษาอังกฤษ "3,201- 3,250" : "สามพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อยห้าสิบ"

ท่านอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ ท่านอยากรู้เทคนิคการเรียนรู้ที่รวดเร็วและได้ผลใช่อีกเช่นกัน ใช่หรือไม่ครับ

ตัวเลขภาษาอังกฤษมีวิธีการจำง่ายๆก็คือ จำหมวดเลข ร้อย(Hundred) พัน(Thousand) (Ten Thousand) (One Hundred Thousand) ให้ได้ซะก่อนครับ และก็จำเลข หนึ่ง(One) ถึง สิบ(Ten)ให้ได้ด้วยครับ

จากนั้นท่านก็เริ่มนำเอาตัวเลขที่ต้องการฝึกมาเขียนและก็เขียนคำอ่านนั้นต่อหลังไปด้วยครับ เหมือนกับที่ผมเขียนในบล็อกให้ท่านได้ฝึกกันอยู่นี่แล่ะครับ ดูตัวอย่างข้างล่างนี้ได้เลยครับ

รับรองครับว่าฝึกไปเรื่อยๆทุกวันๆเดี๋ยวก็จะเก่งไปเองครับ

ตัวอย่าง 

ให้เรียงคำอ่านตัวเลข 3206 ให้ถูกต้อง: Please unscramble the figure; 3206

six three two thousand hundred and

ดูคำเฉลยได้ในตารางด้านล่างนี้ครับ

ตัวเลข (Number) : 3,201- 3,250

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3201 Three thousand Two hundred and One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน สามพันสองร้อยเอ็ด
3202 Three thousand Two hundred and Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู สามพันสองร้อยสอง
3203 Three thousand Two hundred and Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี สามพันสองร้อยสาม
3204 Three thousand Two hundred and Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สามพันสองร้อยสี่
3205 Three thousand Two hundred and Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สามพันสองร้อยห้า
3206 Three thousand Two hundred and Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สามพันสองร้อยหก
3207 Three thousand Two hundred and Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สามพันสองร้อยเจ็ด
3208 Three thousand Two hundred and Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท สามพันสองร้อยแปด
3209 Three thousand Two hundred and Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามพันสองร้อยเก้า
3210 Three thousand Two hundred and Ten ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น สามพันสองร้อยสิบ
3211 Three thousand Two hundred and Eleven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สามพันสองร้อยสิบเอ็ด
3212 Three thousand Two hundred and Twelve ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สามพันสองร้อยสิบสอง
3213 Three thousand Two hundred and Thirteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามพันสองร้อยสิบสาม
3214 Three thousand Two hundred and Fourteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สามพันสองร้อยสิบสี่
3215 Three thousand Two hundred and Fifteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามพันสองร้อยสิบห้า
3216 Three thousand Two hundred and Sixteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สามพันสองร้อยสิบหก
3217 Three thousand Two hundred and Seventeen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สามพันสองร้อยสิบเจ็ด
3218 Three thousand Two hundred and Eighteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามพันสองร้อยสิบแปด
3219 Three thousand Two hundred and Nineteen ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สามพันสองร้อยสิบเก้า
3220 Three thousand Two hundred and Twenty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สามพันสองร้อยยี่สิบ
3221 Three thousand Two hundred and Twenty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
3222 Three thousand Two hundred and Twenty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามพันสองร้อยยี่สิบสอง
3223 Three thousand Two hundred and Twenty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามพันสองร้อยยี่สิบสาม
3224 Three thousand Two hundred and Twenty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามพันสองร้อยยี่สิบสี่
3225 Three thousand Two hundred and Twenty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยยี่สิบห้า
3226 Three thousand Two hundred and Twenty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยยี่สิบหก
3227 Three thousand Two hundred and Twenty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
3228 Three thousand Two hundred and Twenty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามพันสองร้อยยี่สิบแปด
3229 Three thousand Two hundred and Twenty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามพันสองร้อยยี่สิบเก้า
3230 Three thousand Two hundred and Thirty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สามพันสองร้อยสามสิบ
3231 Three thousand Two hundred and Thirty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สามพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
3232 Three thousand Two hundred and Thirty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สามพันสองร้อยสามสิบสอง
3233 Three thousand Two hundred and Thirty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สามพันสองร้อยสามสิบสาม
3234 Three thousand Two hundred and Thirty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามพันสองร้อยสามสิบสี่
3235 Three thousand Two hundred and Thirty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยสามสิบห้า
3236 Three thousand Two hundred and Thirty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยสามสิบหก
3237 Three thousand Two hundred and Thirty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
3238 Three thousand Two hundred and Thirty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สามพันสองร้อยสามสิบแปด
3239 Three thousand Two hundred and Thirty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามพันสองร้อยสามสิบเก้า
3240 Three thousand Two hundred and Forty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สามพันสองร้อยสี่สิบ
3241 Three thousand Two hundred and Forty One ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
3242 Three thousand Two hundred and Forty Two ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สามพันสองร้อยสี่สิบสอง
3243 Three thousand Two hundred and Forty Three ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สามพันสองร้อยสี่สิบสาม
3244 Three thousand Two hundred and Forty Four ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สามพันสองร้อยสี่สิบสี่
3245 Three thousand Two hundred and Forty Five ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สามพันสองร้อยสี่สิบห้า
3246 Three thousand Two hundred and Forty Six ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สามพันสองร้อยสี่สิบหก
3247 Three thousand Two hundred and Forty Seven ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
3248 Three thousand Two hundred and Forty Eight ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สามพันสองร้อยสี่สิบแปด
3249 Three thousand Two hundred and Forty Nine ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สามพันสองร้อยสี่สิบเก้า
3250 Three thousand Two hundred and Fifty ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สามพันสองร้อยห้าสิบ

See more related articles:

  1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"
  2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"
  3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ
  4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ
  5. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000
  6. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"
  7. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"
  8. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,801- 2,850" : "สองพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันแปดร้อยห้าสิบ"
  9. นับเลขภาษาอังกฤษ 2,751- 2,800 : สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันแปดร้อย
  10. นับเลขภาษาอังกฤษ 2,701- 2,750 : สองพันเจ็ดร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น