"ห้าพันหนึ่งร้อยเอ็ด(5101)" ถึง "ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ(5150)" เลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 5101-5150How many petal does this flower have?

ตัวเลขภาษาอังกฤษรับรองว่าท่านต้องได้ใช้แน่ๆครับ ทุกวันนี้ไม่ว่าจะบ้านนอกนอกหรือว่าในเมืองกรุง กรุงเทพฯหรือว่าต่างจังหวัด ท่านจะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินกันให้สลอนไปหมด

ท่านเห็นโอกาสอะไรไหมครับ โอกาสที่จะเอาเงินของพวกนักท่องเที่ยวมาใส่กระเป๋าเราอย่างไรน่ะซีครับ

แน่นอนครับ ท่านต้องขายของหรือว่าทำทัวร์ เปิดร้านอาหารในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไป ที่แน่ๆก็คือ ท่านหรือว่าทีมงานของท่านจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจ แล้วผลกำไรหรือเงินทองก็จะไหลมาเทมาอย่างไม่ยากเย็นครับ

วันนี้ท่านเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วหรือยัง????


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5101 Five thousand One hundred One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรดวัน ห้าพันหนึ่งร้อยเอ็ด
5102 Five thousand One hundred Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรดทู ห้าพันหนึ่งร้อยสอง
5103 Five thousand One hundred Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรดธรี ห้าพันหนึ่งร้อยสาม
5104 Five thousand One hundred Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรดโฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยสี่
5105 Five thousand One hundred Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรดไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยห้า
5106 Five thousand One hundred Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรดซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยหก
5107 Five thousand One hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรดเซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ด
5108 Five thousand One hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรดเอท ห้าพันหนึ่งร้อยแปด
5109 Five thousand One hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรดไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยเก้า
5110 Five thousand One hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เท็น ห้าพันหนึ่งร้อยสิบ
5111 Five thousand One hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
5112 Five thousand One hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสอง
5113 Five thousand One hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอทีน ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสาม
5114 Five thousand One hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่
5115 Five thousand One hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้า
5116 Five thousand One hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันหนึ่งร้อยสิบหก
5117 Five thousand One hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
5118 Five thousand One hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอททีน ห้าพันหนึ่งร้อยสิบแปด
5119 Five thousand One hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
5120 Five thousand One hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
5121 Five thousand One hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
5122 Five thousand One hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
5123 Five thousand One hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
5124 Five thousand One hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
5125 Five thousand One hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
5126 Five thousand One hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
5127 Five thousand One hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
5128 Five thousand One hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
5129 Five thousand One hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
5130 Five thousand One hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
5131 Five thousand One hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
5132 Five thousand One hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
5133 Five thousand One hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
5134 Five thousand One hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
5135 Five thousand One hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
5136 Five thousand One hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
5137 Five thousand One hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
5138 Five thousand One hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
5139 Five thousand One hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
5140 Five thousand One hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
5141 Five thousand One hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
5142 Five thousand One hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
5143 Five thousand One hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
5144 Five thousand One hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
5145 Five thousand One hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
5146 Five thousand One hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
5147 Five thousand One hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
5148 Five thousand One hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
5149 Five thousand One hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
5150 Five thousand One hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น