5451- 5500(ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด-ห้าพันห้าร้อย) | สะกดคำอ่านเลขภาษาอังกฤษ

อยากเก่งภาษาอังกฤษมั๊ยครับเพื่อนๆ 


สวัสดีครับ ผมเล้ง ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่การสะกดคำอ่านเลขภาษาอังกฤษกันอีกครั้งกับเลขระหว่าง

5451- 5500


ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "8,105" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "8,105" in words? 

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5451-5475

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5451 Five thousand Four hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
5452 Five thousand Four hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
5453 Five thousand Four hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
5454 Five thousand Four hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
5455 Five thousand Four hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
5456 Five thousand Four hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหก
5457 Five thousand Four hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
5458 Five thousand Four hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
5459 Five thousand Four hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
5460 Five thousand Four hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบ
5461 Five thousand Four hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
5462 Five thousand Four hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสอง
5463 Five thousand Four hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสาม
5464 Five thousand Four hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสี่
5465 Five thousand Four hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้า
5466 Five thousand Four hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบหก
5467 Five thousand Four hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
5468 Five thousand Four hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปด
5469 Five thousand Four hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
5470 Five thousand Four hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
5471 Five thousand Four hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5472 Five thousand Four hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
5473 Five thousand Four hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
5474 Five thousand Four hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
5475 Five thousand Four hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5476 - 5500

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5476 Five thousand Four hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
5477 Five thousand Four hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5478 Five thousand Four hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
5479 Five thousand Four hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
5480 Five thousand Four hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบ
5481 Five thousand Four hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
5482 Five thousand Four hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
5483 Five thousand Four hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
5484 Five thousand Four hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
5485 Five thousand Four hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
5486 Five thousand Four hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบหก
5487 Five thousand Four hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
5488 Five thousand Four hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
5489 Five thousand Four hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
5490 Five thousand Four hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ
5491 Five thousand Four hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
5492 Five thousand Four hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
5493 Five thousand Four hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
5494 Five thousand Four hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
5495 Five thousand Four hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
5496 Five thousand Four hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
5497 Five thousand Four hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
5498 Five thousand Four hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
5499 Five thousand Four hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
5500 Five thousand Five hundred ไฟว์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด ห้าพันห้าร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Eight thousand One hundred and Five.

 b. Eight thousand One hundred and Fifty.

 c. Eight thousand One hundred and Fifteen.ดูเฉลย คลิก : ค้นหาคำอ่านเลขอังกฤษ 8101-8150

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณอ่านงานของเราครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:↛

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น