เรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 5401 to 5450 - ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด ถึง ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบ

หวัดดีครับ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับ วันนี้เราได้นำตัวเลขภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยครับ

และไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มเรียน เริ่มอ่านกันเลยครับ

ตัวเลข (Number) : 5401 - 5425
ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5401 Five thousand Four hundred One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด วัน ห้าพันสี่ร้อยเอ็ด
5402 Five thousand Four hundred Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทู ห้าพันสี่ร้อยสอง
5403 Five thousand Four hundred Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ธรี ห้าพันสี่ร้อยสาม
5404 Five thousand Four hundred Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยสี่
5405 Five thousand Four hundred Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยห้า
5406 Five thousand Four hundred Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยหก
5407 Five thousand Four hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยเจ็ด
5408 Five thousand Four hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอท ห้าพันสี่ร้อยแปด
5409 Five thousand Four hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยเก้า
5410 Five thousand Four hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เท็น ห้าพันสี่ร้อยสิบ
5411 Five thousand Four hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
5412 Five thousand Four hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันสี่ร้อยสิบสอง
5413 Five thousand Four hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบสาม
5414 Five thousand Four hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบสี่
5415 Five thousand Four hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบห้า
5416 Five thousand Four hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบหก
5417 Five thousand Four hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ด
5418 Five thousand Four hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอททีน ห้าพันสี่ร้อยสิบแปด
5419 Five thousand Four hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันสี่ร้อยสิบเก้า
5420 Five thousand Four hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบ
5421 Five thousand Four hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
5422 Five thousand Four hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
5423 Five thousand Four hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสาม
5424 Five thousand Four hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่
5425 Five thousand Four hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้า

ตัวเลข (Number) : 5426 -  5450

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5426 Five thousand Four hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบหก
5427 Five thousand Four hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
5428 Five thousand Four hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปด
5429 Five thousand Four hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
5430 Five thousand Four hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบ
5431 Five thousand Four hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
5432 Five thousand Four hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยสามสิบสอง
5433 Five thousand Four hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยสามสิบสาม
5434 Five thousand Four hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่
5435 Five thousand Four hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้า
5436 Five thousand Four hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบหก
5437 Five thousand Four hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
5438 Five thousand Four hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยสามสิบแปด
5439 Five thousand Four hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้า
5440 Five thousand Four hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบ
5441 Five thousand Four hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
5442 Five thousand Four hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสอง
5443 Five thousand Four hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสาม
5444 Five thousand Four hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่
5445 Five thousand Four hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้า
5446 Five thousand Four hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหก
5447 Five thousand Four hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
5448 Five thousand Four hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปด
5449 Five thousand Four hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
5450 Five thousand Four hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบ

มาถึงช่วงท้ายกันอีกแล้วครับ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบตัวเลขภาษาอังกฤษที่เราได้นำมาแบ่งปันกันนะครับ

ขอบคุณทุกกำลังใจที่เพื่อนๆเขียนส่งกันมานะครับ หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ทางเราทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เวบของเราพัฒนาไปในทิศทางที่เพื่อนๆชอบ ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยครับ

ลาก่อนครับ
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น