เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 5301 to 5350(ห้าพันสามร้อยเอ็ด ถึง ห้าพันสามร้อยห้าสิบ)

คุณนับเลขภาษาอังกฤษ 5301 ถึง 5350 ได้ไหมครับ?
Can you count the number 5301 to 5350 in English?

ตารางตัวเลข (Number) : 5301 - 5325  


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5301 Five thousand Three hundred One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด วัน ห้าพันสามร้อยเอ็ด
5302 Five thousand Three hundred Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทู ห้าพันสามร้อยสอง
5303 Five thousand Three hundred Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ธรี ห้าพันสามร้อยสาม
5304 Five thousand Three hundred Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ ห้าพันสามร้อยสี่
5305 Five thousand Three hundred Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันสามร้อยห้า
5306 Five thousand Three hundred Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยหก
5307 Five thousand Three hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่น ห้าพันสามร้อยเจ็ด
5308 Five thousand Three hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอท ห้าพันสามร้อยแปด
5309 Five thousand Three hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ ห้าพันสามร้อยเก้า
5310 Five thousand Three hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เท็น ห้าพันสามร้อยสิบ
5311 Five thousand Three hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันสามร้อยสิบเอ็ด
5312 Five thousand Three hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันสามร้อยสิบสอง
5313 Five thousand Three hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอทีน ห้าพันสามร้อยสิบสาม
5314 Five thousand Three hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันสามร้อยสิบสี่
5315 Five thousand Three hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันสามร้อยสิบห้า
5316 Five thousand Three hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันสามร้อยสิบหก
5317 Five thousand Three hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันสามร้อยสิบเจ็ด
5318 Five thousand Three hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอททีน ห้าพันสามร้อยสิบแปด
5319 Five thousand Three hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันสามร้อยสิบเก้า
5320 Five thousand Three hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันสามร้อยยี่สิบ
5321 Five thousand Three hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
5322 Five thousand Three hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันสามร้อยยี่สิบสอง
5323 Five thousand Three hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันสามร้อยยี่สิบสาม
5324 Five thousand Three hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยยี่สิบสี่
5325 Five thousand Three hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยยี่สิบห้า

ตารางตัวเลข (Number) : 5326 - 5350
ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5326 Five thousand Three hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยยี่สิบหก
5327 Five thousand Three hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
5328 Five thousand Three hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันสามร้อยยี่สิบแปด
5329 Five thousand Three hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยยี่สิบเก้า
5330 Five thousand Three hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันสามร้อยสามสิบ
5331 Five thousand Three hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
5332 Five thousand Three hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันสามร้อยสามสิบสอง
5333 Five thousand Three hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันสามร้อยสามสิบสาม
5334 Five thousand Three hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยสามสิบสี่
5335 Five thousand Three hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยสามสิบห้า
5336 Five thousand Three hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยสามสิบหก
5337 Five thousand Three hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
5338 Five thousand Three hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันสามร้อยสามสิบแปด
5339 Five thousand Three hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยสามสิบเก้า
5340 Five thousand Three hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันสามร้อยสี่สิบ
5341 Five thousand Three hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
5342 Five thousand Three hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันสามร้อยสี่สิบสอง
5343 Five thousand Three hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันสามร้อยสี่สิบสาม
5344 Five thousand Three hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่
5345 Five thousand Three hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยสี่สิบห้า
5346 Five thousand Three hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยสี่สิบหก
5347 Five thousand Three hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
5348 Five thousand Three hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันสามร้อยสี่สิบแปด
5349 Five thousand Three hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยสี่สิบเก้า
5350 Five thousand Three hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันสามร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น