นับเลข [5201-5250] ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษอ่านว่า "ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด วัน(5201)" และ "ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้(5250)"

5225 : five thousand two hundred twenty five : ห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้า 

ฉัน(ท่าน)นับเลขนี้เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร?
How can I(You) count this number in English?


นับเลขในตาราง (Number) : 5201 - 5225

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5201 Five thousand Two hundred One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด วัน ห้าพันสองร้อยเอ็ด
5202 Five thousand Two hundred Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทู ห้าพันสองร้อยสอง
5203 Five thousand Two hundred Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ธรี ห้าพันสองร้อยสาม
5204 Five thousand Two hundred Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ ห้าพันสองร้อยสี่
5205 Five thousand Two hundred Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันสองร้อยห้า
5206 Five thousand Two hundred Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยหก
5207 Five thousand Two hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่น ห้าพันสองร้อยเจ็ด
5208 Five thousand Two hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอท ห้าพันสองร้อยแปด
5209 Five thousand Two hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ ห้าพันสองร้อยเก้า
5210 Five thousand Two hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เท็น ห้าพันสองร้อยสิบ
5211 Five thousand Two hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันสองร้อยสิบเอ็ด
5212 Five thousand Two hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันสองร้อยสิบสอง
5213 Five thousand Two hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอทีน ห้าพันสองร้อยสิบสาม
5214 Five thousand Two hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันสองร้อยสิบสี่
5215 Five thousand Two hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันสองร้อยสิบห้า
5216 Five thousand Two hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันสองร้อยสิบหก
5217 Five thousand Two hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันสองร้อยสิบเจ็ด
5218 Five thousand Two hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอททีน ห้าพันสองร้อยสิบแปด
5219 Five thousand Two hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันสองร้อยสิบเก้า
5220 Five thousand Two hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันสองร้อยยี่สิบ
5221 Five thousand Two hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
5222 Five thousand Two hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันสองร้อยยี่สิบสอง
5223 Five thousand Two hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันสองร้อยยี่สิบสาม
5224 Five thousand Two hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่

5200 : five thousand two hundred : ห้าพันสองร้อย

นับเลขในตาราง (Number) : 5225 - 5250

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5225 Five thousand Two hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยยี่สิบห้า
5226 Five thousand Two hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยยี่สิบหก
5227 Five thousand Two hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
5228 Five thousand Two hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันสองร้อยยี่สิบแปด
5229 Five thousand Two hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยยี่สิบเก้า
5230 Five thousand Two hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันสองร้อยสามสิบ
5231 Five thousand Two hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
5232 Five thousand Two hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันสองร้อยสามสิบสอง
5233 Five thousand Two hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันสองร้อยสามสิบสาม
5234 Five thousand Two hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยสามสิบสี่
5235 Five thousand Two hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยสามสิบห้า
5236 Five thousand Two hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยสามสิบหก
5237 Five thousand Two hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
5238 Five thousand Two hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันสองร้อยสามสิบแปด
5239 Five thousand Two hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยสามสิบเก้า
5240 Five thousand Two hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันสองร้อยสี่สิบ
5241 Five thousand Two hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
5242 Five thousand Two hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันสองร้อยสี่สิบสอง
5243 Five thousand Two hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันสองร้อยสี่สิบสาม
5244 Five thousand Two hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่
5245 Five thousand Two hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันสองร้อยสี่สิบห้า
5246 Five thousand Two hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสองร้อยสี่สิบหก
5247 Five thousand Two hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
5248 Five thousand Two hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันสองร้อยสี่สิบแปด
5249 Five thousand Two hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันสองร้อยสี่สิบเก้า
5250 Five thousand Two hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันสองร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น