เรียนเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 5351 to 5400(ห้าพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด ถึง ห้าพันสี่ร้อย)

↪เรียน อัง กิด เอ๊ย! เรียน อังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ ด้วยเว็บบล็อกนับเลขภาษาอังกฤษของเรา ได้ความรู้เต็มประตู ไม่เชื่อก็ลองดูเอา เท่านี้ก็เห็นแร๊ววว จริงป่ะครับ...


ฝึกเขียนตัวเลข (Number) : 5351 - 5375


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5351 Five thousand Three hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
5352 Five thousand Three hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันสามร้อยห้าสิบสอง
5353 Five thousand Three hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันสามร้อยห้าสิบสาม
5354 Five thousand Three hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยห้าสิบสี่
5355 Five thousand Three hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยห้าสิบห้า
5356 Five thousand Three hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยห้าสิบหก
5357 Five thousand Three hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
5358 Five thousand Three hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันสามร้อยห้าสิบแปด
5359 Five thousand Three hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยห้าสิบเก้า
5360 Five thousand Three hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันสามร้อยหกสิบ
5361 Five thousand Three hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันสามร้อยหกสิบเอ็ด
5362 Five thousand Three hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันสามร้อยหกสิบสอง
5363 Five thousand Three hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันสามร้อยหกสิบสาม
5364 Five thousand Three hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยหกสิบสี่
5365 Five thousand Three hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยหกสิบห้า
5366 Five thousand Three hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยหกสิบหก
5367 Five thousand Three hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ด
5368 Five thousand Three hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันสามร้อยหกสิบแปด
5369 Five thousand Three hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยหกสิบเก้า
5370 Five thousand Three hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ
5371 Five thousand Three hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5372 Five thousand Three hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
5373 Five thousand Three hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
5374 Five thousand Three hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
5375 Five thousand Three hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า

ฝึกเขียนตัวเลข (Number) : 5376 - 5400


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5376 Five thousand Three hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหก
5377 Five thousand Three hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5378 Five thousand Three hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
5379 Five thousand Three hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
5380 Five thousand Three hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันสามร้อยแปดสิบ
5381 Five thousand Three hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
5382 Five thousand Three hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันสามร้อยแปดสิบสอง
5383 Five thousand Three hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันสามร้อยแปดสิบสาม
5384 Five thousand Three hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่
5385 Five thousand Three hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยแปดสิบห้า
5386 Five thousand Three hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยแปดสิบหก
5387 Five thousand Three hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
5388 Five thousand Three hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันสามร้อยแปดสิบแปด
5389 Five thousand Three hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้า
5390 Five thousand Three hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบ
5391 Five thousand Three hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
5392 Five thousand Three hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันสามร้อยเก้าสิบสอง
5393 Five thousand Three hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันสามร้อยเก้าสิบสาม
5394 Five thousand Three hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบสี่
5395 Five thousand Three hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้า
5396 Five thousand Three hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบหก
5397 Five thousand Three hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
5398 Five thousand Three hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันสามร้อยเก้าสิบแปด
5399 Five thousand Three hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺธรีฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้า
5400 Five thousand Four hundred ไฟว์เธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ห้าพันสี่ร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น