เลขแปดแสนภาษาอังกฤษ 800000(เอทฮันเดรดเธาซันดฺ) อ่าน เขียน แปลตัวเลขภาษาอังกฤษ

799,951-800,000


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ขอต้อนรับทุกคนเลย มาฝึกเรียนเลขภาษาอังกฤษด้วยกันที่นี่ครับ

ดูการนับเลขภาษาอังกฤษกันอีกสัก 50 ตัวด้วยกันครับ เริ่มด้วยเลข 799951(เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด) และปิดท้ายด้วยเลข 800000(แปดแสน)

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "5,900" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "5,900" in words? 

ภาษาอังกฤษ(Number) : 799951 - 799975 


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
799951 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
799952 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
799953 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
799954 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
799955 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
799956 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหก
799957 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
799958 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
799959 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรดฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
799960 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
799961 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
799962 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสอง
799963 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสาม
799964 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่
799965 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้า
799966 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหก
799967 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
799968 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปด
799969 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
799970 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
799971 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
799972 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
799973 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
799974 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
799975 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ภาษาอังกฤษ(Number) : 799976 - 800000

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
799976 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
799977 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
799978 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
799979 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
799980 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
799981 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
799982 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
799983 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
799984 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
799985 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
799986 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหก
799987 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
799988 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
799989 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
799990 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
799991 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety One เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
799992 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Two เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
799993 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Three เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
799994 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Four เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
799995 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Five เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
799996 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Six เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
799997 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Seven เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
799998 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Eight เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
799999 Seven hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine เซเว่นฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
800000 Eight hundred thousand เอทฮันเดรดเธาซันดฺ แปดแสน

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Five thousand Ninety nine hundred.

 b. Five thousand Nineteen hundred.

 c. Five thousand Nine hundred.ดูเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 5851-5900
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


ชอบกด Like ใช่กด Share
ดูเลขอื่นๆเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น