"801-850(แปดร้อยหนึ่ง-แปดร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000
"801- 850"


กลับมาอีกแล้วครับ ผมไมเคิล เล้ง นักเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับแบ่งปันคนไทยที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษให้ก้าวไกล ใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัว การเรียน การประกอบอาชีพของท่านครับ

วันนี้เราจะเขียนเพิ่มตัวเลขภาษาอังกฤษอีก 1 ชุดเช่นเคยครับ เราเดินทางมาถึงเลขชุดนี้กันแล้วครับ

การนับเลขของเราที่เขียนในแต่ละครั้งนั้น เราจะเขียนครั้งละ 50 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข ซึ่งท่านสามารถอ่านและติดตามได้แบบง๊ายง่ายครับ

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 801 - 825


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
801 Eight hundred and One เอทฮันเดรด แอนด์ วัน แปดร้อยเอ็ด
802 Eight hundred and Two เอทฮันเดรด แอนด์ ทู แปดร้อยสอง
803 Eight hundred and Three เอทฮันเดรด แอนด์ ธรี แปดร้อยสาม
804 Eight hundred and Four เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปดร้อยสี่
805 Eight hundred and Five เอทฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปดร้อยห้า
806 Eight hundred and Six เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปดร้อยหก
807 Eight hundred and Seven เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่น แปดร้อยเจ็ด
808 Eight hundred and Eight เอทฮันเดรด แอนด์ เอท แปดร้อยแปด
809 Eight hundred and Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปดร้อยเก้า
810 Eight hundred and Ten เอทฮันเดรด แอนด์ เท็น แปดร้อยสิบ
811 Eight hundred and Eleven เอทฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น แปดร้อยสิบเอ็ด
812 Eight hundred and Twelve เอทฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปดร้อยสิบสอง
813 Eight hundred and Thirteen เอทฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน แปดร้อยสิบสาม
814 Eight hundred and Fourteen เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปดร้อยสิบสี่
815 Eight hundred and Fifteen เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปดร้อยสิบห้า
816 Eight hundred and Sixteen เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปดร้อยสิบหก
817 Eight hundred and Seventeen เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน แปดร้อยสิบเจ็ด
818 Eight hundred and Eighteen เอทฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปดร้อยสิบแปด
819 Eight hundred and Nineteen เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปดร้อยสิบเก้า
820 Eight hundred and Twenty เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ แปดร้อยยี่สิบ
821 Eight hundred and Twenty One เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน แปดร้อยยี่สิบเอ็ด
822 Eight hundred and Twenty Two เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู แปดร้อยยี่สิบสอง
823 Eight hundred and Twenty Three เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี แปดร้อยยี่สิบสาม
824 Eight hundred and Twenty Four เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ แปดร้อยยี่สิบสี่
825 Eight hundred and Twenty Five เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ แปดร้อยยี่สิบห้าตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 826 - 850


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
826 Eight hundred and Twenty Six เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ แปดร้อยยี่สิบหก
827 Eight hundred and Twenty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น แปดร้อยยี่สิบเจ็ด
828 Eight hundred and Twenty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท แปดร้อยยี่สิบแปด
829 Eight hundred and Twenty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ แปดร้อยยี่สิบเก้า
830 Eight hundred and Thirty เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ แปดร้อยสามสิบ
831 Eight hundred and Thirty One เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน แปดร้อยสามสิบเอ็ด
832 Eight hundred and Thirty Two เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู แปดร้อยสามสิบสอง
833 Eight hundred and Thirty Three เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี แปดร้อยสามสิบสาม
834 Eight hundred and Thirty Four เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ แปดร้อยสามสิบสี่
835 Eight hundred and Thirty Five เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ แปดร้อยสามสิบห้า
836 Eight hundred and Thirty Six เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ แปดร้อยสามสิบหก
837 Eight hundred and Thirty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น แปดร้อยสามสิบเจ็ด
838 Eight hundred and Thirty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท แปดร้อยสามสิบแปด
839 Eight hundred and Thirty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ แปดร้อยสามสิบเก้า
840 Eight hundred and Forty เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ แปดร้อยสี่สิบ
841 Eight hundred and Forty One เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน แปดร้อยสี่สิบเอ็ด
842 Eight hundred and Forty Two เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู แปดร้อยสี่สิบสอง
843 Eight hundred and Forty Three เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี แปดร้อยสี่สิบสาม
844 Eight hundred and Forty Four เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ แปดร้อยสี่สิบสี่
845 Eight hundred and Forty Five เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ แปดร้อยสี่สิบห้า
846 Eight hundred and Forty Six เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ แปดร้อยสี่สิบหก
847 Eight hundred and Forty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น แปดร้อยสี่สิบเจ็ด
848 Eight hundred and Forty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท แปดร้อยสี่สิบแปด
849 Eight hundred and Forty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ แปดร้อยสี่สิบเก้า
850 Eight hundred and Fifty เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ แปดร้อยห้าสิบ

แล้วพบกับตัวเลขอื่นๆได้ที่นี่นะครับ เรามีนัดกันทุกวันครับ วันนี้ถึงเวลาต้อง say goodbye กันไปก่อนจัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2559 06:41

    เพจนี้เหมาะกับคนที่กำลังหาคำอ่านเลขภาษาอังกฤษ เช่น 801 เขียนว่า, 801 อ่านว่า, 801 สะกดว่า, 801 ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร

    หน้านี้มีเลข 801 ถึง 850 ครับ หากท่านกำลังหาเลขอื่นๆเขาก็มีพร้อมไว้ให้เพื่อนๆได้ค้นหากันแล้วครับ

    เยี่ยม!

    ตอบลบ