นับเลขภาษาอังกฤษ 1,901- 1,950 "หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด" ถึง "หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 1,901 - 1,950

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1901 One thousand Nine hundred and One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ วัน หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด
1902 One thousand Nine hundred and Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทู หนึ่งพันเก้าร้อยสอง
1903 One thousand Nine hundred and Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยสาม
1904 One thousand Nine hundred and Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่
1905 One thousand Nine hundred and Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้า
1906 One thousand Nine hundred and Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยหก
1907 One thousand Nine hundred and Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ด
1908 One thousand Nine hundred and Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอท หนึ่งพันเก้าร้อยแปด
1909 One thousand Nine hundred and Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้า
1910 One thousand Nine hundred and Ten วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เท็น หนึ่งพันเก้าร้อยสิบ
1911 One thousand Nine hundred and Eleven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ด
1912 One thousand Nine hundred and Twelve วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสอง
1913 One thousand Nine hundred and Thirteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสาม
1914 One thousand Nine hundred and Fourteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่
1915 One thousand Nine hundred and Fifteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้า
1916 One thousand Nine hundred and Sixteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหก
1917 One thousand Nine hundred and Seventeen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ด
1918 One thousand Nine hundred and Eighteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปด
1919 One thousand Nine hundred and Nineteen วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้า
1920 One thousand Nine hundred and Twenty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบ
1921 One thousand Nine hundred and Twenty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
1922 One thousand Nine hundred and Twenty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสอง
1923 One thousand Nine hundred and Twenty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสาม
1924 One thousand Nine hundred and Twenty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่
1925 One thousand Nine hundred and Twenty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้า
1926 One thousand Nine hundred and Twenty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหก
1927 One thousand Nine hundred and Twenty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
1928 One thousand Nine hundred and Twenty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปด
1929 One thousand Nine hundred and Twenty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
1930 One thousand Nine hundred and Thirty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ
1931 One thousand Nine hundred and Thirty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
1932 One thousand Nine hundred and Thirty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสอง
1933 One thousand Nine hundred and Thirty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสาม
1934 One thousand Nine hundred and Thirty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่
1935 One thousand Nine hundred and Thirty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้า
1936 One thousand Nine hundred and Thirty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบหก
1937 One thousand Nine hundred and Thirty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
1938 One thousand Nine hundred and Thirty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปด
1939 One thousand Nine hundred and Thirty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้า
1940 One thousand Nine hundred and Forty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบ
1941 One thousand Nine hundred and Forty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
1942 One thousand Nine hundred and Forty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสอง
1943 One thousand Nine hundred and Forty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสาม
1944 One thousand Nine hundred and Forty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่
1945 One thousand Nine hundred and Forty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า
1946 One thousand Nine hundred and Forty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหก
1947 One thousand Nine hundred and Forty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
1948 One thousand Nine hundred and Forty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปด
1949 One thousand Nine hundred and Forty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
1950 One thousand Nine hundred and Fifty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ


See more related articles:

No comments:

Post a Comment