นับเลขภาษาอังกฤษ 2,001- 2,050 "สองพันเอ็ด" ถึง "สองพันห้าสิบ" | นับเลขภาษาอังกฤษ

"สองพันเอ็ด(2001)" - "สองพันห้าสิบ(2050)"

ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษ


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 2,001- 2,025


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2001 Two thousand and One ทูเธาซันดฺ แอนด์ วัน สองพันเอ็ด
2002 Two thousand and Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทู สองพันสอง
2003 Two thousand and Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ธรี สองพันสาม
2004 Two thousand and Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ สองพันสี่
2005 Two thousand and Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไฟว์ สองพันห้า
2006 Two thousand and Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ สองพันหก
2007 Two thousand and Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่น สองพันเจ็ด
2008 Two thousand and Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอท สองพันแปด
2009 Two thousand and Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ สองพันเก้า
2010 Two thousand and Ten ทูเธาซันดฺ แอนด์ เท็น สองพันสิบ
2011 Two thousand and Eleven ทูเธาซันดฺ แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันสิบเอ็ด
2012 Two thousand and Twelve ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันสิบสอง
2013 Two thousand and Thirteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอทีน สองพันสิบสาม
2014 Two thousand and Fourteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ทีน สองพันสิบสี่
2015 Two thousand and Fifteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟทีน สองพันสิบห้า
2016 Two thousand and Sixteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันสิบหก
2017 Two thousand and Seventeen ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นทีน สองพันสิบเจ็ด
2018 Two thousand and Eighteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอททีน สองพันสิบแปด
2019 Two thousand and Nineteen ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ทีน สองพันสิบเก้า
2020 Two thousand and Twenty ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันยี่สิบ
2021 Two thousand and Twenty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันยี่สิบเอ็ด
2022 Two thousand and Twenty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันยี่สิบสอง
2023 Two thousand and Twenty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันยี่สิบสาม
2024 Two thousand and Twenty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันยี่สิบสี่
2025 Two thousand and Twenty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 2,026 - 2,050


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2026 Two thousand and Twenty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันยี่สิบหก
2027 Two thousand and Twenty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันยี่สิบเจ็ด
2028 Two thousand and Twenty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันยี่สิบแปด
2029 Two thousand and Twenty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันยี่สิบเก้า
2030 Two thousand and Thirty ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ สองพันสามสิบ
2031 Two thousand and Thirty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้วัน สองพันสามสิบเอ็ด
2032 Two thousand and Thirty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ทู สองพันสามสิบสอง
2033 Two thousand and Thirty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันสามสิบสาม
2034 Two thousand and Thirty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันสามสิบสี่
2035 Two thousand and Thirty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันสามสิบห้า
2036 Two thousand and Thirty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันสามสิบหก
2037 Two thousand and Thirty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันสามสิบเจ็ด
2038 Two thousand and Thirty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เอท สองพันสามสิบแปด
2039 Two thousand and Thirty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันสามสิบเก้า
2040 Two thousand and Forty ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันสี่สิบ
2041 Two thousand and Forty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันสี่สิบเอ็ด
2042 Two thousand and Forty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันสี่สิบสอง
2043 Two thousand and Forty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันสี่สิบสาม
2044 Two thousand and Forty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันสี่สิบสี่
2045 Two thousand and Forty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันสี่สิบห้า
2046 Two thousand and Forty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันสี่สิบหก
2047 Two thousand and Forty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันสี่สิบเจ็ด
2048 Two thousand and Forty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันสี่สิบแปด
2049 Two thousand and Forty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันสี่สิบเก้า
2050 Two thousand and Fifty ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

No comments:

Post a Comment