นับเลขภาษาอังกฤษ 2,751- 2,800 : สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันแปดร้อย

ตัวเลข (Number) :  2,751- 2,800 

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2751 Two thousand Seven hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
2752 Two thousand Seven hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
2753 Two thousand Seven hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
2754 Two thousand Seven hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
2755 Two thousand Seven hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
2756 Two thousand Seven hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
2757 Two thousand Seven hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
2758 Two thousand Seven hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
2759 Two thousand Seven hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
276 Two thousand Seven hundred and Sixty ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบ
2761 Two thousand Seven hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
2762 Two thousand Seven hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
2763 Two thousand Seven hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
2764 Two thousand Seven hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
2765 Two thousand Seven hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
2766 Two thousand Seven hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
2767 Two thousand Seven hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
2768 Two thousand Seven hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
2769 Two thousand Seven hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
277 Two thousand Seven hundred and Seventy ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
2771 Two thousand Seven hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2772 Two thousand Seven hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
2773 Two thousand Seven hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
2774 Two thousand Seven hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
2775 Two thousand Seven hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
2776 Two thousand Seven hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
2777 Two thousand Seven hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2778 Two thousand Seven hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
2779 Two thousand Seven hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
278 Two thousand Seven hundred and Eighty ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
2781 Two thousand Seven hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
2782 Two thousand Seven hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
2783 Two thousand Seven hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
2784 Two thousand Seven hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
2785 Two thousand Seven hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
2786 Two thousand Seven hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
2787 Two thousand Seven hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
2788 Two thousand Seven hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
2789 Two thousand Seven hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
279 Two thousand Seven hundred and Ninety ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
2791 Two thousand Seven hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
2792 Two thousand Seven hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
2793 Two thousand Seven hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
2794 Two thousand Seven hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
2795 Two thousand Seven hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
2796 Two thousand Seven hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
2797 Two thousand Seven hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
2798 Two thousand Seven hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
2799 Two thousand Seven hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
2800 Two thousand Eight hundred ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด สองพันแปดร้อย

เก่งเลขภาษาอังกฤษได้ง่ายๆได้ที่นี่ครับ เพียงติดตามอ่านบล็อกของเราและฝึกการพูด การอ่านและการเขียน ท่านก็สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างแคล่วคล่องอย่างแน่นอนครับ

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น