นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"

ตัวเลข (Number) : 2,851- 2,900


ตัวเลขภาษาอังกฤษของท่านดีแค่ไหนครับ? อืม...ไม่ใช่ปัญหาครับ หากเพื่อนๆได้มาเยี่ยมเยียนบล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ของเราที่นี่แล้วล่ะก็ครับ การนับเลขภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องห่วงอีกต่อไป

ใช่แล้ว! เพื่อนๆได้มาพบการนับเลขภาษาอังกฤษเพียงแห่งเดียวในโลกออนไลน์ก็ว่าได้ที่ผู้จัดทำบล็อกตั้งใจเขียนเลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านจากเลข 0(ศูนย์) ถึง 1,000,000(หนึ่งล้าน) กันเลยทีเดียวเชียวครับ

ตารางที่ 1/2 ตัวเลข (Number) : 2851-2875

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2851 Two thousand Eight hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
2852 Two thousand Eight hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันแปดร้อยห้าสิบสอง
2853 Two thousand Eight hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันแปดร้อยห้าสิบสาม
2854 Two thousand Eight hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยห้าสิบสี่
2855 Two thousand Eight hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยห้าสิบห้า
2856 Two thousand Eight hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยห้าสิบหก
2857 Two thousand Eight hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
2858 Two thousand Eight hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันแปดร้อยห้าสิบแปด
2859 Two thousand Eight hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
2860 Two thousand Eight hundred and Sixty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันแปดร้อยหกสิบ
2861 Two thousand Eight hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
2862 Two thousand Eight hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันแปดร้อยหกสิบสอง
2863 Two thousand Eight hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันแปดร้อยหกสิบสาม
2864 Two thousand Eight hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยหกสิบสี่
2865 Two thousand Eight hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยหกสิบห้า
2866 Two thousand Eight hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยหกสิบหก
2867 Two thousand Eight hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
2868 Two thousand Eight hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันแปดร้อยหกสิบแปด
2869 Two thousand Eight hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยหกสิบเก้า
2870 Two thousand Eight hundred and Seventy ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
2871 Two thousand Eight hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2872 Two thousand Eight hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
2873 Two thousand Eight hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
2874 Two thousand Eight hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
2875 Two thousand Eight hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2/2 ตัวเลข (Number) : 2876-2900

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2876 Two thousand Eight hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
2877 Two thousand Eight hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2878 Two thousand Eight hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
2879 Two thousand Eight hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
2880 Two thousand Eight hundred and Eighty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันแปดร้อยแปดสิบ
2881 Two thousand Eight hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
2882 Two thousand Eight hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันแปดร้อยแปดสิบสอง
2883 Two thousand Eight hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันแปดร้อยแปดสิบสาม
2884 Two thousand Eight hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยแปดสิบสี่
2885 Two thousand Eight hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยแปดสิบห้า
2886 Two thousand Eight hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยแปดสิบหก
2887 Two thousand Eight hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
2888 Two thousand Eight hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันแปดร้อยแปดสิบแปด
2889 Two thousand Eight hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
2890 Two thousand Eight hundred and Ninety ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันแปดร้อยเก้าสิบ
2891 Two thousand Eight hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
2892 Two thousand Eight hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
2893 Two thousand Eight hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
2894 Two thousand Eight hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
2895 Two thousand Eight hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
2896 Two thousand Eight hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยเก้าสิบหก
2897 Two thousand Eight hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
2898 Two thousand Eight hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
2899 Two thousand Eight hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
2900 Two thousand Nine hundred ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ สองพันเก้าร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2559 21:07

  อยากเก่งเลขภาษาอังกฤษใช้ไหมครับ

  มาเลย มาที่นี่ครับ มาฝึกภาษาอังกฤษ(ตัวเลข)กับเราที่นี่ครับ เราตั้งใจจัดเต็มจัดให้เพื่อนๆได้ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษกันตั้งแต่เลขศูนย์(0)จนไปถึงเลขหนึ่งล้าน(1,000,000)

  เพื่อนๆจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับที่จะมี source ของการนับเลขภาษาอังกฤษที่เป็นรูปแบบฉบับที่เป็นเอกลักษ์ของตนเอง ไม่เหมือนใคร แต่คงไว้ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ที่คลั่งไคล้ใส่ใจภาษาอังกฤษ(ตัวเลข)จะได้รับกันไปแบบเต็มๆ...

  เพราะเราตั้งใจมาแบ่งปัน

  แล้วเพื่อนๆจะไม่หันมามองกันบ้างเลยหรือครับ หรือว่ามันฟรี เพื่อนๆจึงไม่สนใจ???

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2559 10:21

  ไม่ว่าคุณๆจะหาเลขภาษาอังกฤษตัวไหน หาได้ที่บล็อกนี้ครับ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" เริ่มแรกจากเลขศูนย์(0) ถึงเลขห้าสิบ(50) และต่อด้วยเลขห้าสิบเอ็ด(51)ถึงเลขหนึ่งร้อย(100) ไปเป็น step แบบนี้ไปเรื่อยๆคราวละ 50 ตัวเลขต่อการ post หนึ่งครั้ง

  ที่นี่เป็นที่เดียวที่ผู้เขียนบล็อกตั้งใจจะใส่รายละเอียดตัวเลขภาษาอังกฤษทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์(0=zero)ถึงหนึ่งล้าน(1,000,000 = a million)ครับ

  ตอบลบ