7451-7500 (เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันห้าร้อย) | ฝึกเขียนสะกดเลขภาษาอังกฤษ

7500 ค้นหาคำอ่านที่นี่

"7451-7500" เลขอังกฤษคือสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ ผมเล้ง เดินทางมาพบกับเพื่อนๆชาวเน็ตที่ค้นหาความรู้ภาษาอังกฤษทางเวบไซต์กันเหมือนเดิมครับ

แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามบล็อกของเราเป็นประจำ ก็จะทราบว่าเราจะนำเอาตัวเลขภาษาอังกฤษมาเขียนคำอ่านและคำแปลให้เพื่อนๆโดย post ไว้ที่นี่เพื่อจะได้นำไปใช้กัน


วันนี้จากตัวเลขที่ต่อจากคราวที่แล้ว ก็จะมาถึงตัวเลขระหว่าง "7451" ถึง "7500" จำนวน 50 ตัวเลขเหมือนเช่นเดิมครับ

ตารางที่ 1/2 ตัวเลข (Number) : 7451-7475

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7451 Seven thousand Four hundred Fifty One เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
7452 Seven thousand Four hundred Fifty Two เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสอง
7453 Seven thousand Four hundred Fifty Three เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสาม
7454 Seven thousand Four hundred Fifty Four เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสี่
7455 Seven thousand Four hundred Fifty Five เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบห้า
7456 Seven thousand Four hundred Fifty Six เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบหก
7457 Seven thousand Four hundred Fifty Seven เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
7458 Seven thousand Four hundred Fifty Eight เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบแปด
7459 Seven thousand Four hundred Fifty Nine เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
7460 Seven thousand Four hundred Sixty เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบ
7461 Seven thousand Four hundred Sixty One เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด
7462 Seven thousand Four hundred Sixty Two เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสอง
7463 Seven thousand Four hundred Sixty Three เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสาม
7464 Seven thousand Four hundred Sixty Four เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่
7465 Seven thousand Four hundred Sixty Five เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้า
7466 Seven thousand Four hundred Sixty Six เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหก
7467 Seven thousand Four hundred Sixty Seven เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด
7468 Seven thousand Four hundred Sixty Eight เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบแปด
7469 Seven thousand Four hundred Sixty Nine เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเก้า
7470 Seven thousand Four hundred Seventy เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
7471 Seven thousand Four hundred Seventy One เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
7472 Seven thousand Four hundred Seventy Two เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
7473 Seven thousand Four hundred Seventy Three เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
7474 Seven thousand Four hundred Seventy Four เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
7475 Seven thousand Four hundred Seventy Five เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2/2 ตัวเลข (Number) : 7476-7500


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7476 Seven thousand Four hundred Seventy Six เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหก
7477 Seven thousand Four hundred Seventy Seven เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
7478 Seven thousand Four hundred Seventy Eight เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
7479 Seven thousand Four hundred Seventy Nine เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
7480 Seven thousand Four hundred Eighty เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบ
7481 Seven thousand Four hundred Eighty One เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้วัน เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
7482 Seven thousand Four hundred Eighty Two เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ทู เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
7483 Seven thousand Four hundred Eighty Three เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ธรี เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
7484 Seven thousand Four hundred Eighty Four เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
7485 Seven thousand Four hundred Eighty Five เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบห้า
7486 Seven thousand Four hundred Eighty Six เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหก
7487 Seven thousand Four hundred Eighty Seven เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
7488 Seven thousand Four hundred Eighty Eight เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้เอท เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
7489 Seven thousand Four hundred Eighty Nine เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเก้า
7490 Seven thousand Four hundred Ninety เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบ
7491 Seven thousand Four hundred Ninety One เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
7492 Seven thousand Four hundred Ninety Two เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสอง
7493 Seven thousand Four hundred Ninety Three เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม
7494 Seven thousand Four hundred Ninety Four เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
7495 Seven thousand Four hundred Ninety Five เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
7496 Seven thousand Four hundred Ninety Six เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
7497 Seven thousand Four hundred Ninety Seven เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
7498 Seven thousand Four hundred Ninety Eight เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
7499 Seven thousand Four hundred Ninety Nine เซเว่นเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
7500 Seven thousand Five hundred เซเว่นเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด เจ็ดพันห้าร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น