เลขภาษาอังกฤษ "401-450" = "สี่ร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่ร้อยห้าสิบ"

"สี่ร้อยเอ็ด(หนึ่ง)(401)" - "สี่ร้อยห้าสิบ(450)" ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่าน เขียน เรียนด้วยตัวเอง


"What the hell! how your English is so poor?"

ห๋า...พี่หรั่งพูดว่าอะไรนะ?..ชมผมว่าพูดภาษาอังกฤษเร็วเหมือนนกเหยี่ยวบินแบบรัวๆหรอ?

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 401 - 425


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
401 Four hundred and One โฟฮันเดรด แอนด์ วัน สี่ร้อยเอ็ด
402 Four hundred and Two โฟฮันเดรด แอนด์ ทู สี่ร้อยสอง
403 Four hundred and Three โฟฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่ร้อยสาม
404 Four hundred and Four โฟฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่ร้อยสี่
405 Four hundred and Five โฟฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่ร้อยห้า
406 Four hundred and Six โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่ร้อยหก
407 Four hundred and Seven โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่ร้อยเจ็ด
408 Four hundred and Eight โฟฮันเดรด แอนด์ เอท สี่ร้อยแปด
409 Four hundred and Nine โฟฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่ร้อยเก้า
410 Four hundred and Ten โฟฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่ร้อยสิบ
411 Four hundred and Eleven โฟฮันเดรด แอนด์ อิเลเว่น สี่ร้อยสิบเอ็ด
412 Four hundred and Twelve โฟฮันเดรด แอนด์ ทเวล์ฟ สี่ร้อยสิบสอง
413 Four hundred and Thirteen โฟฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่ร้อยสิบสาม
414 Four hundred and Fourteen โฟฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่ร้อยสิบสี่
415 Four hundred and Fifteen โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่ร้อยสิบห้า
416 Four hundred and Sixteen โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่ร้อยสิบหก
417 Four hundred and Seventeen โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่ร้อยสิบเจ็ด
418 Four hundred and Eighteen โฟฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่ร้อยสิบแปด
419 Four hundred and Nineteen โฟฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่ร้อยสิบเก้า
420 Four hundred and Twenty โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่ร้อยยี่สิบ
421 Four hundred and Twenty One โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
422 Four hundred and Twenty Two โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่ร้อยยี่สิบสอง
423 Four hundred and Twenty Three โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่ร้อยยี่สิบสาม
424 Four hundred and Twenty Four โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่ร้อยยี่สิบสี่
425 Four hundred and Twenty Five โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่ร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 426 - 450

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
426 Four hundred and Twenty Six โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่ร้อยยี่สิบหก
427 Four hundred and Twenty Seven โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
428 Four hundred and Twenty Eight โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่ร้อยยี่สิบแปด
429 Four hundred and Twenty Nine โฟฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่ร้อยยี่สิบเก้า
430 Four hundred and Thirty โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่ร้อยสามสิบ
431 Four hundred and Thirty One โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่ร้อยสามสิบเอ็ด
432 Four hundred and Thirty Two โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่ร้อยสามสิบสอง
433 Four hundred and Thirty Three โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่ร้อยสามสิบสาม
434 Four hundred and Thirty Four โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่ร้อยสามสิบสี่
435 Four hundred and Thirty Five โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่ร้อยสามสิบห้า
436 Four hundred and Thirty Six โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่ร้อยสามสิบหก
437 Four hundred and Thirty Seven โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่ร้อยสามสิบเจ็ด
438 Four hundred and Thirty Eight โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่ร้อยสามสิบแปด
439 Four hundred and Thirty Nine โฟฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่ร้อยสามสิบเก้า
440 Four hundred and Forty โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ สี่ร้อยสี่สิบ
441 Four hundred and Forty One โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้วัน สี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
442 Four hundred and Forty Two โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ทู สี่ร้อยสี่สิบสอง
443 Four hundred and Forty Three โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ธรี สี่ร้อยสี่สิบสาม
444 Four hundred and Forty Four โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้โฟร์ สี่ร้อยสี่สิบสี่
445 Four hundred and Forty Five โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไฟว์ สี่ร้อยสี่สิบห้า
446 Four hundred and Forty Six โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ซิกซ์ สี่ร้อยสี่สิบหก
447 Four hundred and Forty Seven โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เซเว่น สี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
448 Four hundred and Forty Eight โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เอท สี่ร้อยสี่สิบแปด
449 Four hundred and Forty Nine โฟฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไนน์ สี่ร้อยสี่สิบเก้า
450 Four hundred and Fifty โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่ร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น