เลขภาษาอังกฤษ "551- 600" = "ห้าร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หกร้อย" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

ฝึกนับเลข "ห้าร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "หกร้อย" ภาษาอังกฤษด้วยกัน


อยากเก่งภาษาอังกฤษ เรามานับเลข 551(ห้าร้อยห้าสิบเอ็ด) - 600(หกร้อย) ด้วยกันก่อนดีมั๊ยครับ 

น่าแปลกใจ! ยังไงๆคนไทยส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดี ทั้งๆที่มีทั้งโรงเรียนดีๆ ค่าเทอมแพงอยู่มากมาย เฮ่อ!...อายต่างชาติจัง


ผมจึงต้องฮึดขึ้นมาสู้ครับ ทำเว็บนี้"นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ขึ้นมาสำหรับคนไทยทั้งประเทศที่ชอบ(ตัวเลข)ภาษาอังกฤษแบบจริงๆจังๆ ท่านว่ามันเป็นของฟรีที่ดีหรือไม่ ถ้าใช่ คิดว่าคงไม่มีใครมัวพนังโน่นนี่นั่น เดียวมันจะไม่ทันกิน...
  • เริ่มตอนนี้ = รู้ตอนนี้
  • เริ่มพรุ่งนี้ = รู้พรุ่งนี้
  • เริ่มเดือนนี้ = รู้เดือนนี้
  • เริ่มปีหน้า = อาจจะไม่ได้รู้ (เพราะคุณครูอาจจะไม่ได้อยู่สอนแล้ว)

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 551 - 575

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
551 Five hundred and Fifty One ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน ห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
552 Five hundred and Fifty Two ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู ห้าร้อยห้าสิบสอง
553 Five hundred and Fifty Three ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี ห้าร้อยห้าสิบสาม
554 Five hundred and Fifty Four ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ ห้าร้อยห้าสิบสี่
555 Five hundred and Fifty Five ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าร้อยห้าสิบห้า
556 Five hundred and Fifty Six ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าร้อยห้าสิบหก
557 Five hundred and Fifty Seven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น ห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
558 Five hundred and Fifty Eight ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท ห้าร้อยห้าสิบแปด
559 Five hundred and Fifty Nine ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ ห้าร้อยห้าสิบเก้า
560 Five hundred and Sixty ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ ห้าร้อยหกสิบ
561 Five hundred and Sixty One ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน ห้าร้อยหกสิบเอ็ด
562 Five hundred and Sixty Two ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู ห้าร้อยหกสิบสอง
563 Five hundred and Sixty Three ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี ห้าร้อยหกสิบสาม
564 Five hundred and Sixty Four ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าร้อยหกสิบสี่
565 Five hundred and Sixty Five ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าร้อยหกสิบห้า
566 Five hundred and Sixty Six ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าร้อยหกสิบหก
567 Five hundred and Sixty Seven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าร้อยหกสิบเจ็ด
568 Five hundred and Sixty Eight ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท ห้าร้อยหกสิบแปด
569 Five hundred and Sixty Nine ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าร้อยหกสิบเก้า
570 Five hundred and Seventy ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ ห้าร้อยเจ็ดสิบ
571 Five hundred and Seventy One ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
572 Five hundred and Seventy Two ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู ห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
573 Five hundred and Seventy Three ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี ห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
574 Five hundred and Seventy Four ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
575 Five hundred and Seventy Five ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 576 - 600


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
576 Five hundred and Seventy Six ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าร้อยเจ็ดสิบหก
577 Five hundred and Seventy Seven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
578 Five hundred and Seventy Eight ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท ห้าร้อยเจ็ดสิบแปด
579 Five hundred and Seventy Nine ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
580 Five hundred and Eighty ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ ห้าร้อยแปดสิบ
581 Five hundred and Eighty One ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน ห้าร้อยแปดสิบเอ็ด
582 Five hundred and Eighty Two ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู ห้าร้อยแปดสิบสอง
583 Five hundred and Eighty Three ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี ห้าร้อยแปดสิบสาม
584 Five hundred and Eighty Four ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ ห้าร้อยแปดสิบสี่
585 Five hundred and Eighty Five ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ ห้าร้อยแปดสิบห้า
586 Five hundred and Eighty Six ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ ห้าร้อยแปดสิบหก
587 Five hundred and Eighty Seven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น ห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
588 Five hundred and Eighty Eight ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท ห้าร้อยแปดสิบแปด
589 Five hundred and Eighty Nine ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ ห้าร้อยแปดสิบเก้า
590 Five hundred and Ninety ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ ห้าร้อยเก้าสิบ
591 Five hundred and Ninety One ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้วัน ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
592 Five hundred and Ninety Two ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ทู ห้าร้อยเก้าสิบสอง
593 Five hundred and Ninety Three ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ธรี ห้าร้อยเก้าสิบสาม
594 Five hundred and Ninety Four ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้โฟร์ ห้าร้อยเก้าสิบสี่
595 Five hundred and Ninety Five ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไฟว์ ห้าร้อยเก้าสิบห้า
596 Five hundred and Ninety Six ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ซิกซ์ ห้าร้อยเก้าสิบหก
597 Five hundred and Ninety Seven ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เซเว่น ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
598 Five hundred and Ninety Eight ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เอท ห้าร้อยเก้าสิบแปด
599 Five hundred and Ninety Nine ไฟฟ์ฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไนน์ ห้าร้อยเก้าสิบเก้า
600 Six hundred ซิกซ์ฮันเดรด หกร้อย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอการนับเลขภาษาอังกฤษของเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่านนะครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น