เลขภาษาอังกฤษ 601- 650 "หกร้อยเอ็ด" ถึง "หกร้อยห้าสิบ" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"650" ภาษาอังกฤษเขียนยังไง

หวัดดีครับ ไมเคิล เล้งกลับมาอีกแล้วครับ วันนี้จะเขียนเลขภาษาอังกฤษอีก 50 ตัวให้เพื่อนได้เอาใช้งานกันครับ เพื่อนๆดูในตารางสำเร็จด้านล่างนี้ได้เลย

ตัวเลข (Number) : 601 - 650

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
601 Six hundred and One ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ วัน หกร้อยเอ็ด
602 Six hundred and Two ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทู หกร้อยสอง
603 Six hundred and Three ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ธรี หกร้อยสาม
604 Six hundred and Four ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หกร้อยสี่
605 Six hundred and Five ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ หกร้อยห้า
606 Six hundred and Six ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หกร้อยหก
607 Six hundred and Seven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น หกร้อยเจ็ด
608 Six hundred and Eight ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอท หกร้อยแปด
609 Six hundred and Nine ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หกร้อยเก้า
610 Six hundred and Ten ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เท็น หกร้อยสิบ
611 Six hundred and Eleven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ อิเลเว่น หกร้อยสิบเอ็ด
612 Six hundred and Twelve ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเวล์วฺ หกร้อยสิบสอง
613 Six hundred and Thirteen ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน หกร้อยสิบสาม
614 Six hundred and Fourteen ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หกร้อยสิบสี่
615 Six hundred and Fifteen ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หกร้อยสิบห้า
616 Six hundred and Sixteen ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หกร้อยสิบหก
617 Six hundred and Seventeen ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน หกร้อยสิบเจ็ด
618 Six hundred and Eighteen ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หกร้อยสิบแปด
619 Six hundred and Nineteen ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หกร้อยสิบเก้า
620 Six hundred and Twenty ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ หกร้อยยี่สิบ
621 Six hundred and Twenty One ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน หกร้อยยี่สิบเอ็ด
622 Six hundred and Twenty Two ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู หกร้อยยี่สิบสอง
623 Six hundred and Twenty Three ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี หกร้อยยี่สิบสาม
624 Six hundred and Twenty Four ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ หกร้อยยี่สิบสี่
625 Six hundred and Twenty Five ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ หกร้อยยี่สิบห้า
626 Six hundred and Twenty Six ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ หกร้อยยี่สิบหก
627 Six hundred and Twenty Seven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น หกร้อยยี่สิบเจ็ด
628 Six hundred and Twenty Eight ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท หกร้อยยี่สิบแปด
629 Six hundred and Twenty Nine ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ หกร้อยยี่สิบเก้า
630 Six hundred and Thirty ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ หกร้อยสามสิบ
631 Six hundred and Thirty One ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน หกร้อยสามสิบเอ็ด
632 Six hundred and Thirty Two ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู หกร้อยสามสิบสอง
633 Six hundred and Thirty Three ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี หกร้อยสามสิบสาม
634 Six hundred and Thirty Four ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ หกร้อยสามสิบสี่
635 Six hundred and Thirty Five ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ หกร้อยสามสิบห้า
636 Six hundred and Thirty Six ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ หกร้อยสามสิบหก
637 Six hundred and Thirty Seven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น หกร้อยสามสิบเจ็ด
638 Six hundred and Thirty Eight ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท หกร้อยสามสิบแปด
639 Six hundred and Thirty Nine ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ หกร้อยสามสิบเก้า
640 Six hundred and Forty ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ หกร้อยสี่สิบ
641 Six hundred and Forty One ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้วัน หกร้อยสี่สิบเอ็ด
642 Six hundred and Forty Two ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ทู หกร้อยสี่สิบสอง
643 Six hundred and Forty Three ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ธรี หกร้อยสี่สิบสาม
644 Six hundred and Forty Four ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้โฟร์ หกร้อยสี่สิบสี่
645 Six hundred and Forty Five ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไฟว์ หกร้อยสี่สิบห้า
646 Six hundred and Forty Six ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ซิกซ์ หกร้อยสี่สิบหก
647 Six hundred and Forty Seven ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เซเว่น หกร้อยสี่สิบเจ็ด
648 Six hundred and Forty Eight ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้เอท หกร้อยสี่สิบแปด
649 Six hundred and Forty Nine ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟอร์ตี้ไนน์ หกร้อยสี่สิบเก้า
650 Six hundred and Fifty ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ หกร้อยห้าสิบ

หวังว่าตารางตัวเลขที่ผมทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ และก็ถึงเวลาต้อง Say good bye กันไปก่อน แล้วจะกลับมาพบกับเพื่อนๆใหม่อีกเหมือนเช่นเคยพร้อมกับภาษาอังกฤษ(ตัวเลข)ที่น่าสนใจและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับ

Bye,
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น