เลขภาษาอังกฤษ 701- 750 "เจ็ดร้อยเอ็ด" ถึง "เจ็ดร้อยห้าสิบ" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

 701(เจ็ดร้อยเอ็ด) - 750(เจ็ดร้อยห้าสิบ) เลขภาษาอังกฤษ


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 701 - 725


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
701 Seven hundred and One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ดร้อยเอ็ด
702 Seven hundred and Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ดร้อยสอง
703 Seven hundred and Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ดร้อยสาม
704 Seven hundred and Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ดร้อยสี่
705 Seven hundred and Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ เจ็ดร้อยห้า
706 Seven hundred and Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ดร้อยหก
707 Seven hundred and Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่น เจ็ดร้อยเจ็ด
708 Seven hundred and Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ดร้อยแปด
709 Seven hundred and Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ดร้อยเก้า
710 Seven hundred and Ten เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เท็น เจ็ดร้อยสิบ
711 Seven hundred and Eleven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ อิเลเว่น เจ็ดร้อยสิบเอ็ด
712 Seven hundred and Twelve เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเวลว์ เจ็ดร้อยสิบสอง
713 Seven hundred and Thirteen เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน เจ็ดร้อยสิบสาม
714 Seven hundred and Fourteen เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ดร้อยสิบสี่
715 Seven hundred and Fifteen เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟฺทีน เจ็ดร้อยสิบห้า
716 Seven hundred and Sixteen เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ดร้อยสิบหก
717 Seven hundred and Seventeen เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน เจ็ดร้อยสิบเจ็ด
718 Seven hundred and Eighteen เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ดร้อยสิบแปด
719 Seven hundred and Nineteen เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ดร้อยสิบเก้า
720 Seven hundred and Twenty เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ เจ็ดร้อยยี่สิบ
721 Seven hundred and Twenty One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
722 Seven hundred and Twenty Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู เจ็ดร้อยยี่สิบสอง
723 Seven hundred and Twenty Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี เจ็ดร้อยยี่สิบสาม
724 Seven hundred and Twenty Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ เจ็ดร้อยยี่สิบสี่
725 Seven hundred and Twenty Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 726 - 750


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
726 Seven hundred and Twenty Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยยี่สิบหก
727 Seven hundred and Twenty Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
728 Seven hundred and Twenty Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท เจ็ดร้อยยี่สิบแปด
729 Seven hundred and Twenty Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ เจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
730 Seven hundred and Thirty เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ เจ็ดร้อยสามสิบ
731 Seven hundred and Thirty One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
732 Seven hundred and Thirty Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู เจ็ดร้อยสามสิบสอง
733 Seven hundred and Thirty Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี เจ็ดร้อยสามสิบสาม
734 Seven hundred and Thirty Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ เจ็ดร้อยสามสิบสี่
735 Seven hundred and Thirty Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยสามสิบห้า
736 Seven hundred and Thirty Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยสามสิบหก
737 Seven hundred and Thirty Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
738 Seven hundred and Thirty Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท เจ็ดร้อยสามสิบแปด
739 Seven hundred and Thirty Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ เจ็ดร้อยสามสิบเก้า
740 Seven hundred and Forty เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ เจ็ดร้อยสี่สิบ
741 Seven hundred and Forty One เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน เจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
742 Seven hundred and Forty Two เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู เจ็ดร้อยสี่สิบสอง
743 Seven hundred and Forty Three เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี เจ็ดร้อยสี่สิบสาม
744 Seven hundred and Forty Four เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ เจ็ดร้อยสี่สิบสี่
745 Seven hundred and Forty Five เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ เจ็ดร้อยสี่สิบห้า
746 Seven hundred and Forty Six เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ เจ็ดร้อยสี่สิบหก
747 Seven hundred and Forty Seven เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
748 Seven hundred and Forty Eight เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท เจ็ดร้อยสี่สิบแปด
749 Seven hundred and Forty Nine เซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ เจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
750 Seven hundred and Fifty เซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ เจ็ดร้อยห้าสิบ

จัดทำโดยไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น