[[1,951- 2,000]] นับเลขภาษาอังกฤษจาก "หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สองพัน" แบบถ้วนๆ

"หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(1951)"-"สองพัน(2000)" เลขภาษาอังกฤษ / English numbers


May I change 100 dollars to Baht, please? พนักงานเค้าเตอร์ Currency Exchange ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขนาดไหน ท่านเคยทราบมั้ย ช่วยบอกผมที ผม(เสือก)อยากรู้!


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1,951- 1,975


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1951 One thousand Nine hundred and Fifty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
1952 One thousand Nine hundred and Fifty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
1953 One thousand Nine hundred and Fifty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
1954 One thousand Nine hundred and Fifty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
1955 One thousand Nine hundred and Fifty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
1956 One thousand Nine hundred and Fifty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหก
1957 One thousand Nine hundred and Fifty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
1958 One thousand Nine hundred and Fifty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
1959 One thousand Nine hundred and Fifty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
1960 One thousand Nine hundred and Sixty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ
1961 One thousand Nine hundred and Sixty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
1962 One thousand Nine hundred and Sixty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสอง
1963 One thousand Nine hundred and Sixty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสาม
1964 One thousand Nine hundred and Sixty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่
1965 One thousand Nine hundred and Sixty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้า
1966 One thousand Nine hundred and Sixty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหก
1967 One thousand Nine hundred and Sixty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
1968 One thousand Nine hundred and Sixty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปด
1969 One thousand Nine hundred and Sixty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
1970 One thousand Nine hundred and Seventy วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
1971 One thousand Nine hundred and Seventy One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
1972 One thousand Nine hundred and Seventy Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
1973 One thousand Nine hundred and Seventy Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
1974 One thousand Nine hundred and Seventy Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
1975 One thousand Nine hundred and Seventy Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 1,975- 2,000


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1976 One thousand Nine hundred and Seventy Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
1977 One thousand Nine hundred and Seventy Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
1978 One thousand Nine hundred and Seventy Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
1979 One thousand Nine hundred and Seventy Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
1980 One thousand Nine hundred and Eighty วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบ
1981 One thousand Nine hundred and Eighty One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
1982 One thousand Nine hundred and Eighty Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
1983 One thousand Nine hundred and Eighty Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
1984 One thousand Nine hundred and Eighty Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
1985 One thousand Nine hundred and Eighty Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
1986 One thousand Nine hundred and Eighty Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหก
1987 One thousand Nine hundred and Eighty Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
1988 One thousand Nine hundred and Eighty Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
1989 One thousand Nine hundred and Eighty Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
1990 One thousand Nine hundred and Ninety วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ
1991 One thousand Nine hundred and Ninety One วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
1992 One thousand Nine hundred and Ninety Two วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
1993 One thousand Nine hundred and Ninety Three วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
1994 One thousand Nine hundred and Ninety Four วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
1995 One thousand Nine hundred and Ninety Five วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
1996 One thousand Nine hundred and Ninety Six วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
1997 One thousand Nine hundred and Ninety Seven วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
1998 One thousand Nine hundred and Ninety Eight วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
1999 One thousand Nine hundred and Ninety Nine วันเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
2000 Two thousand ทูเธาซันดฺ สองพัน

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

No comments:

Post a Comment