เลขภาษาอังกฤษ 2,251- 2,300 "สองพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สองพันสามร้อยถ้วน"ตัวเลข (Number) : 2,251- 2,300


เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2251 Two thousand Two hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
2252 Two thousand Two hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันสองร้อยห้าสิบสอง
2253 Two thousand Two hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันสองร้อยห้าสิบสาม
2254 Two thousand Two hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันสองร้อยห้าสิบสี่
2255 Two thousand Two hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยห้าสิบห้า
2256 Two thousand Two hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยห้าสิบหก
2257 Two thousand Two hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
2258 Two thousand Two hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันสองร้อยห้าสิบแปด
2259 Two thousand Two hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันสองร้อยห้าสิบเก้า
2260 Two thousand Two hundred and Sixty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันสองร้อยหกสิบ
2261 Two thousand Two hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันสองร้อยหกสิบเอ็ด
2262 Two thousand Two hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันสองร้อยหกสิบสอง
2263 Two thousand Two hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันสองร้อยหกสิบสาม
2264 Two thousand Two hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันสองร้อยหกสิบสี่
2265 Two thousand Two hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยหกสิบห้า
2266 Two thousand Two hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยหกสิบหก
2267 Two thousand Two hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันสองร้อยหกสิบเจ็ด
2268 Two thousand Two hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันสองร้อยหกสิบแปด
2269 Two thousand Two hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันสองร้อยหกสิบเก้า
2270 Two thousand Two hundred and Seventy ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบ
2271 Two thousand Two hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2272 Two thousand Two hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
2273 Two thousand Two hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
2274 Two thousand Two hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
2275 Two thousand Two hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า
2276 Two thousand Two hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
2277 Two thousand Two hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2278 Two thousand Two hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
2279 Two thousand Two hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
2280 Two thousand Two hundred and Eighty ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันสองร้อยแปดสิบ
2281 Two thousand Two hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
2282 Two thousand Two hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันสองร้อยแปดสิบสอง
2283 Two thousand Two hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันสองร้อยแปดสิบสาม
2284 Two thousand Two hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันสองร้อยแปดสิบสี่
2285 Two thousand Two hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยแปดสิบห้า
2286 Two thousand Two hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยแปดสิบหก
2287 Two thousand Two hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
2288 Two thousand Two hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันสองร้อยแปดสิบแปด
2289 Two thousand Two hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันสองร้อยแปดสิบเก้า
2290 Two thousand Two hundred and Ninety ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันสองร้อยเก้าสิบ
2291 Two thousand Two hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
2292 Two thousand Two hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันสองร้อยเก้าสิบสอง
2293 Two thousand Two hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันสองร้อยเก้าสิบสาม
2294 Two thousand Two hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันสองร้อยเก้าสิบสี่
2295 Two thousand Two hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันสองร้อยเก้าสิบห้า
2296 Two thousand Two hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันสองร้อยเก้าสิบหก
2297 Two thousand Two hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
2298 Two thousand Two hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันสองร้อยเก้าสิบแปด
2299 Two thousand Two hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันสองร้อยเก้าสิบเก้า
2300 Two thousand Three hundred ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด สองพันสามร้อย

See more related articles: 

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ26 กันยายน 2559 21:37

    นับเลขภาษาอังกฤษ 2300 ถ้าจะใช้คำว่าถ้วน เช่น สองพันสามร้อยถ้วน ภาษาอังกฤษใช้ยังไงคะ

    ตอบลบ
  2. ใช้คำว่า only ต่อท้ายได้เลยครับ ยกตัวอย่าง เช่น one hundred and fifty baht only.

    ตอบลบ