นับเลขภาษาอังกฤษ "2,801- 2,850" : "สองพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันแปดร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 2,801- 2,850


ฟิตเลขภาษาอังกฤษให้เก่งขั้นเทพ ต้องหัดกับบล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000"

เรียกว่านับกันตั้งแต่เลข "0" ไปจนถึงถึง "1,000,000"

ท่านพร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยังครับ???

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2801 Two thousand Eight hundred and One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันแปดร้อยเอ็ด
2802 Two thousand Eight hundred and Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันแปดร้อยสอง
2803 Two thousand Eight hundred and Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันแปดร้อยสาม
2804 Two thousand Eight hundred and Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันแปดร้อยสี่
2805 Two thousand Eight hundred and Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันแปดร้อยห้า
2806 Two thousand Eight hundred and Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันแปดร้อยหก
2807 Two thousand Eight hundred and Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันแปดร้อยเจ็ด
2808 Two thousand Eight hundred and Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันแปดร้อยแปด
2809 Two thousand Eight hundred and Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันแปดร้อยเก้า
2810 Two thousand Eight hundred and Ten ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันแปดร้อยสิบ
2811 Two thousand Eight hundred and Eleven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันแปดร้อยสิบเอ็ด
2812 Two thousand Eight hundred and Twelve ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันแปดร้อยสิบสอง
2813 Two thousand Eight hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันแปดร้อยสิบสาม
2814 Two thousand Eight hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันแปดร้อยสิบสี่
2815 Two thousand Eight hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันแปดร้อยสิบห้า
2816 Two thousand Eight hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันแปดร้อยสิบหก
2817 Two thousand Eight hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันแปดร้อยสิบเจ็ด
2818 Two thousand Eight hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันแปดร้อยสิบแปด
2819 Two thousand Eight hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันแปดร้อยสิบเก้า
2820 Two thousand Eight hundred and Twenty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันแปดร้อยยี่สิบ
2821 Two thousand Eight hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
2822 Two thousand Eight hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันแปดร้อยยี่สิบสอง
2823 Two thousand Eight hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันแปดร้อยยี่สิบสาม
2824 Two thousand Eight hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยยี่สิบสี่
2825 Two thousand Eight hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยยี่สิบห้า
2826 Two thousand Eight hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยยี่สิบหก
2827 Two thousand Eight hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
2828 Two thousand Eight hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันแปดร้อยยี่สิบแปด
2829 Two thousand Eight hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
2830 Two thousand Eight hundred and Thirty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันแปดร้อยสามสิบ
2831 Two thousand Eight hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
2832 Two thousand Eight hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันแปดร้อยสามสิบสอง
2833 Two thousand Eight hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันแปดร้อยสามสิบสาม
2834 Two thousand Eight hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยสามสิบสี่
2835 Two thousand Eight hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยสามสิบห้า
2836 Two thousand Eight hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยสามสิบหก
2837 Two thousand Eight hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
2838 Two thousand Eight hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันแปดร้อยสามสิบแปด
2839 Two thousand Eight hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยสามสิบเก้า
2840 Two thousand Eight hundred and Forty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันแปดร้อยสี่สิบ
2841 Two thousand Eight hundred and Forty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
2842 Two thousand Eight hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันแปดร้อยสี่สิบสอง
2843 Two thousand Eight hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันแปดร้อยสี่สิบสาม
2844 Two thousand Eight hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยสี่สิบสี่
2845 Two thousand Eight hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยสี่สิบห้า
2846 Two thousand Eight hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยสี่สิบหก
2847 Two thousand Eight hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
2848 Two thousand Eight hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันแปดร้อยสี่สิบแปด
2849 Two thousand Eight hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
2850 Two thousand Eight hundred and Fifty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันแปดร้อยห้าสิบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น