[4,701- 4,750] = [สี่พันเจ็ดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)] ถึง [สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบ] อยู่อย่างไรในยุคนี้ถ้าคุณภาษาอังกฤษไม่มีภาษี

😉แปลกใหม่ไม่น่าเซ็ง!!! ถามว่าเรื่องการเรียน เขียน อ่าน ใครๆก็มักจะบอก "กูละเซ็งแม่งชะมัดยาดเลย!!!" ท่านกำลังจะหัดนับเลขภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่าครับ ท่านก็คงจะเหนื่อยและเบื่อหน่ายเช่นกัน โดยเฉพาะไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขด้วยแล้ว มันน่าปวดหัว...เห็นแล้วไข้แทบจับ...


เรามาแก้เบื่อแก้เซ็งกับการค้นหาคำถามตามด้วยคำตอบด้วยกันครับ ตารางคำเฉลยที่ท่านเห็นอยู่ข้างล่างนี่ มันเป็นคำเฉลยของคำถามที่ว่า: Can you solve this?

ตารางตัวเลขด้านล่างเป็นเลขภาษาอังกฤษช่วงระหว่าง 4,701- 4,750 ครับ ลองฝึกกันดูนะครับ รับรองว่าท่านจะต้องเป็นกูรูแห่งตัวเลขอย่างแน่นอน...

I believe in you!!! Therefore, don't you believe yourself?

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4701 Four thousand Seven hundred One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด วัน สี่พันเจ็ดร้อยเอ็ด
4702 Four thousand Seven hundred Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทู สี่พันเจ็ดร้อยสอง
4703 Four thousand Seven hundred Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ธรี สี่พันเจ็ดร้อยสาม
4704 Four thousand Seven hundred Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่
4705 Four thousand Seven hundred Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยห้า
4706 Four thousand Seven hundred Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยหก
4707 Four thousand Seven hundred Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ด
4708 Four thousand Seven hundred Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอท สี่พันเจ็ดร้อยแปด
4709 Four thousand Seven hundred Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยเก้า
4710 Four thousand Seven hundred Ten โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เท็น สี่พันเจ็ดร้อยสิบ
4711 Four thousand Seven hundred Eleven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด อีเลฟเว่น สี่พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ด
4712 Four thousand Seven hundred Twelve โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเวลฟ์ สี่พันเจ็ดร้อยสิบสอง
4713 Four thousand Seven hundred Thirteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบสาม
4714 Four thousand Seven hundred Fourteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบสี่
4715 Four thousand Seven hundred Fifteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบห้า
4716 Four thousand Seven hundred Sixteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ซิกซ์ทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบหก
4717 Four thousand Seven hundred Seventeen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เซเว่นทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ด
4718 Four thousand Seven hundred Eighteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เอททีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบแปด
4719 Four thousand Seven hundred Nineteen โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ไนน์ทีน สี่พันเจ็ดร้อยสิบเก้า
4720 Four thousand Seven hundred Twenty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบ
4721 Four thousand Seven hundred Twenty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
4722 Four thousand Seven hundred Twenty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง
4723 Four thousand Seven hundred Twenty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม
4724 Four thousand Seven hundred Twenty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่
4725 Four thousand Seven hundred Twenty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า
4726 Four thousand Seven hundred Twenty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
4727 Four thousand Seven hundred Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
4728 Four thousand Seven hundred Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปด
4729 Four thousand Seven hundred Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
4730 Four thousand Seven hundred Thirty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบ
4731 Four thousand Seven hundred Thirty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
4732 Four thousand Seven hundred Thirty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสอง
4733 Four thousand Seven hundred Thirty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสาม
4734 Four thousand Seven hundred Thirty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่
4735 Four thousand Seven hundred Thirty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบห้า
4736 Four thousand Seven hundred Thirty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหก
4737 Four thousand Seven hundred Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
4738 Four thousand Seven hundred Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบแปด
4739 Four thousand Seven hundred Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด เธอตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้า
4740 Four thousand Seven hundred Forty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบ
4741 Four thousand Seven hundred Forty One โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้วัน สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
4742 Four thousand Seven hundred Forty Two โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ทู สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสอง
4743 Four thousand Seven hundred Forty Three โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม
4744 Four thousand Seven hundred Forty Four โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่
4745 Four thousand Seven hundred Forty Five โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า
4746 Four thousand Seven hundred Forty Six โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบหก
4747 Four thousand Seven hundred Forty Seven โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
4748 Four thousand Seven hundred Forty Eight โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้เอท สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด
4749 Four thousand Seven hundred Forty Nine โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
4750 Four thousand Seven hundred Fifty โฟร์เธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด ฟิฟตี้ สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

แนะนำเพิ่มเติม:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น