7651-7700(เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันเจ็ดร้อย) | นับเลขอังกฤษ7651-7700


ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "999" in words? 

ท่านอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่หรือไม่??? เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ 


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1/2 ตัวเลข (Number): 7651-7675


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7651 Seven thousand Six hundred and Fifty One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด
7652 Seven thousand Six hundred and Fifty Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสอง
7653 Seven thousand Six hundred and Fifty Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสาม
7654 Seven thousand Six hundred and Fifty Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสี่
7655 Seven thousand Six hundred and Fifty Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบห้า
7656 Seven thousand Six hundred and Fifty Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบหก
7657 Seven thousand Six hundred and Fifty Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด
7658 Seven thousand Six hundred and Fifty Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบแปด
7659 Seven thousand Six hundred and Fifty Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเก้า
7660 Seven thousand Six hundred and Sixty เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบ
7661 Seven thousand Six hundred and Sixty One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ด
7662 Seven thousand Six hundred and Sixty Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยหกสิบสอง
7663 Seven thousand Six hundred and Sixty Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยหกสิบสาม
7664 Seven thousand Six hundred and Sixty Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่
7665 Seven thousand Six hundred and Sixty Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบห้า
7666 Seven thousand Six hundred and Sixty Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบหก
7667 Seven thousand Six hundred and Sixty Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
7668 Seven thousand Six hundred and Sixty Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยหกสิบแปด
7669 Seven thousand Six hundred and Sixty Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบเก้า
7670 Seven thousand Six hundred and Seventy เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบ
7671 Seven thousand Six hundred and Seventy One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
7672 Seven thousand Six hundred and Seventy Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
7673 Seven thousand Six hundred and Seventy Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสาม
7674 Seven thousand Six hundred and Seventy Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่
7675 Seven thousand Six hundred and Seventy Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2/2 ตัวเลข (Number): 7676-7700


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7676 Seven thousand Six hundred and Seventy Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
7677 Seven thousand Six hundred and Seventy Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
7678 Seven thousand Six hundred and Seventy Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบแปด
7679 Seven thousand Six hundred and Seventy Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
7680 Seven thousand Six hundred and Eighty เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบ
7681 Seven thousand Six hundred and Eighty One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด
7682 Seven thousand Six hundred and Eighty Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสอง
7683 Seven thousand Six hundred and Eighty Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสาม
7684 Seven thousand Six hundred and Eighty Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสี่
7685 Seven thousand Six hundred and Eighty Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้า
7686 Seven thousand Six hundred and Eighty Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบหก
7687 Seven thousand Six hundred and Eighty Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
7688 Seven thousand Six hundred and Eighty Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปด
7689 Seven thousand Six hundred and Eighty Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้า
7690 Seven thousand Six hundred and Ninety เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบ
7691 Seven thousand Six hundred and Ninety One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ด
7692 Seven thousand Six hundred and Ninety Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสอง
7693 Seven thousand Six hundred and Ninety Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสาม
7694 Seven thousand Six hundred and Ninety Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสี่
7695 Seven thousand Six hundred and Ninety Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบห้า
7696 Seven thousand Six hundred and Ninety Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบหก
7697 Seven thousand Six hundred and Ninety Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด
7698 Seven thousand Six hundred and Ninety Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบแปด
7699 Seven thousand Six hundred and Ninety Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้า
7700 Seven thousand Seven hundred เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เจ็ดพันเจ็ดร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Ninety hundred and Ninety Nine.

 b. Nineteen hundred and Ninety Nine.

 c. Nine hundred and Ninety Nine.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 951- 1,000(เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพัน)


ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดีครับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน บริษัททัวร์ ห้างร้าน...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.
ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น