นับเลขภาษาอังกฤษ "3,401- 3,450" : "สามพันสี่พันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันสี่ร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) :  "3,401- 3,450"

"Then, can you find where I am exactly in the table below ?"

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3401 Three thousand Four hundred and One ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ วัน สามพันสี่ร้อยเอ็ด
3402 Three thousand Four hundred and Two ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทู สามพันสี่ร้อยสอง
3403 Three thousand Four hundred and Three ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สามพันสี่ร้อยสาม
3404 Three thousand Four hundred and Four ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สามพันสี่ร้อยสี่
3405 Three thousand Four hundred and Five ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สามพันสี่ร้อยห้า
3406 Three thousand Four hundred and Six ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สามพันสี่ร้อยหก
3407 Three thousand Four hundred and Seven ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สามพันสี่ร้อยเจ็ด
3408 Three thousand Four hundred and Eight ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอท สามพันสี่ร้อยแปด
3409 Three thousand Four hundred and Nine ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามพันสี่ร้อยเก้า
3410 Three thousand Four hundred and Ten ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สามพันสี่ร้อยสิบ
3411 Three thousand Four hundred and Eleven ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สามพันสี่ร้อยสิบเอ็ด
3412 Three thousand Four hundred and Twelve ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สามพันสี่ร้อยสิบสอง
3413 Three thousand Four hundred and Thirteen ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามพันสี่ร้อยสิบสาม
3414 Three thousand Four hundred and Fourteen ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สามพันสี่ร้อยสิบสี่
3415 Three thousand Four hundred and Fifteen ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามพันสี่ร้อยสิบห้า
3416 Three thousand Four hundred and Sixteen ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สามพันสี่ร้อยสิบหก
3417 Three thousand Four hundred and Seventeen ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สามพันสี่ร้อยสิบเจ็ด
3418 Three thousand Four hundred and Eighteen ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามพันสี่ร้อยสิบแปด
3419 Three thousand Four hundred and Nineteen ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สามพันสี่ร้อยสิบเก้า
3420 Three thousand Four hundred and Twenty ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สามพันสี่ร้อยยี่สิบ
3421 Three thousand Four hundred and Twenty One ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ด
3422 Three thousand Four hundred and Twenty Two ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
3423 Three thousand Four hundred and Twenty Three ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามพันสี่ร้อยยี่สิบสาม
3424 Three thousand Four hundred and Twenty Four ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่
3425 Three thousand Four hundred and Twenty Five ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามพันสี่ร้อยยี่สิบห้า
3426 Three thousand Four hundred and Twenty Six ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามพันสี่ร้อยยี่สิบหก
3427 Three thousand Four hundred and Twenty Seven ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด
3428 Three thousand Four hundred and Twenty Eight ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามพันสี่ร้อยยี่สิบแปด
3429 Three thousand Four hundred and Twenty Nine ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า
3430 Three thousand Four hundred and Thirty ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สามพันสี่ร้อยสามสิบ
3431 Three thousand Four hundred and Thirty One ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ด
3432 Three thousand Four hundred and Thirty Two ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สามพันสี่ร้อยสามสิบสอง
3433 Three thousand Four hundred and Thirty Three ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สามพันสี่ร้อยสามสิบสาม
3434 Three thousand Four hundred and Thirty Four ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามพันสี่ร้อยสามสิบสี่
3435 Three thousand Four hundred and Thirty Five ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามพันสี่ร้อยสามสิบห้า
3436 Three thousand Four hundred and Thirty Six ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามพันสี่ร้อยสามสิบหก
3437 Three thousand Four hundred and Thirty Seven ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด
3438 Three thousand Four hundred and Thirty Eight ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สามพันสี่ร้อยสามสิบแปด
3439 Three thousand Four hundred and Thirty Nine ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามพันสี่ร้อยสามสิบเก้า
3440 Three thousand Four hundred and Forty ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สามพันสี่ร้อยสี่สิบ
3441 Three thousand Four hundred and Forty One ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สามพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ด
3442 Three thousand Four hundred and Forty Two ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สามพันสี่ร้อยสี่สิบสอง
3443 Three thousand Four hundred and Forty Three ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สามพันสี่ร้อยสี่สิบสาม
3444 Three thousand Four hundred and Forty Four ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สามพันสี่ร้อยสี่สิบสี่
3445 Three thousand Four hundred and Forty Five ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สามพันสี่ร้อยสี่สิบห้า
3446 Three thousand Four hundred and Forty Six ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สามพันสี่ร้อยสี่สิบหก
3447 Three thousand Four hundred and Forty Seven ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สามพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ด
3448 Three thousand Four hundred and Forty Eight ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สามพันสี่ร้อยสี่สิบแปด
3449 Three thousand Four hundred and Forty Nine ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สามพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
3450 Three thousand Four hundred and Fifty ธรีเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สามพันสี่ร้อยห้าสิบ

ทายซิ ทายสิว่า "ฉันเป็นใคร?" ฉันเป็นเลขภาษาอังกฤษที่หลายๆคนต้องการรู้จักยังไงล่ะครั๊บ...

ภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาไทยหรือภาษาต่างๆทั่วๆไปก็คือจะมีพยัญชนะ สระ และตัวเลข

พยัญชนะประกอบกับสระจะออกมาเป็นคำ คำหลายๆคำเมื่อเรานำมาเรียบเรียงกันก็จะเป็นประโยคขึ้นมา นับว่าเป็นความสวยงาม สละสลวยของภาษา ที่ทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันจนเข้าใจความต้องการของกันและกันได้ เจ๋งมั๊ย

เราวกกลับมาพูดถึงตัวเลขกันบ้างครับ

คำว่า "เลข" ตรงกับคำว่า "figure" ส่วนคำว่า "หมายเลข" ก็คือ "number" แต่คำภาษาอังกฤษทั้งสองใช้ต่างกันตามตัวอย่างดังนี้ครับ
เช่น

เลข 2000 มีเลข 4 ตัวด้วยกันคือ เลข 2, 0, 0 และ 0 หรือเราอาจอีกแบบคือ

หมายเลข 2000 มีเลข 4 ตัวด้วยกันคือ เลข 2, 0, 0 และ 0

แต่สำหรับภาษาอังกฤษจะใช้แบบนี้ครับ

"The number 2000 has 4 figures (=digits); 2, 0, 0 and 0."

ในห้างสรรพสินค้าล่ะครับ เราจะเห็นช่องจ่ายเงินใช่ไหมครับ ภาษาไทยจะใช้คำว่า

"ช่อง(จ่ายเงิน)หมายเลข 1, 2, 3, 4..."

ภาษาอังกฤษใช้ "Number" ครับ

"Checkout counter number 1, 2, 3, 4..."
หรือ

"Checkout cash counter number 1, 2, 3, 4..."

ถ้าเราจะพูดว่า "ฉันทำงานได้เงินเดือน 5 หลัก" เงินเดือนเป็นหมื่นๆ ว่างั้นเถอะ

ข้อนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้ figure ครับ ไม่ใช้ number นะครับ มาดูภาษาอังกฤษกันได้เลยครับว่าเขาเขียน เขาพูดอย่างไรกันดังประโยคข้างล่างนี้ครับ

"I get a five-figure salary"

แต่ก็แปลกอีกนั่นแล่ะ(สำหรับเรา แต่เขาคงไม่!) ห้อง ตึก อาคาร ถนน เขาใช้ number นะครับ

เช่น ถนนสุขุมวิท 24 = Sukhumvit road 24 / no. 24 / number 24

ฉันเกลียดห้องเบอร์ 5 = I hate the room number 5.

เที่ยวบินใช้ number เช่นกันครับ

"ฉันจะไปสุราษฎร์โดยไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ 8950"
"I'm going to Suratthani by Thai AirAsia Flight no. 8950"


การเรียนเลขภาษาอังกฤษนั้น จากการสังเกตดูตำราสอนภาษาอังกฤษทั่วๆไปมักจะพบว่ามีการสอดแทรกเข้าไปในตำราเรียนแบบแยบยล ถ้าจะเรียกแบบภาษาบ้านๆก็คือ ตีเนียน ครับ

พอพูดว่าตีเนียนหรือเป็นการสอนแบบไม่ได้สอน แต่แท้จริงแล้วคือการสอนครับ จากตำเรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาประจำวัน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถม ฯ

ท่านจะพบบทเรียนเรื่อง การบอกเวลา การถามเที่ยวบิน การถามที่อยู่ การต่อรองราคา การถามเบอร์โทรศัพท์ การถามสายรถเมล์ เป็นต้น เนื้อในใจความหรือ content จะมีตัวเลขโผล่ออกมาให้ท่านได้เห็น ได้เรียน ได้ฝึกพูด ฝึกเขียนอย่างจริงแท้แน่นอนครับ

ผมจะยกตัวอย่างภาษาอังกฤษที่แทรกการเรียนตัวเลขเข้าไปตามเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ครับ

การบอกเวลา

What time is it ?
วอท ไทม์ อิส อิท
กี่โมงแล้วครับ/คะ

It's 5 o'clock .
อิท'ส ไฟว์ อะคลอค'
ห้าโมง

///

What time do you wake up ?
วอท ไทม์ ดู ยู เวค อัพ
คุณตื่นนอนกี่โมง

I usually wake up at 5 a.m.
ไอ ยูสชวลลี เวค อัพ แอท ไฟว์ เอ.เอ็ม.
ฉันปกติจะตื่นนอนตอนตีห้า

///

What time do you start to go school ?
วอท ไทม์ ดู ยู สตาร์ท ทู โก สคูล
เริ่มออกเดินทางไปโรงเรียนตอนกี่โมง

I go to school at 6 o'clock morning.
ไอ โก ทู สคูล แอท ซิกซ์ อะคลอค' มอร์นิ่ง
ฉันไปโรงเรียนตอนหกโมง
การถามเที่ยวบิน

What time is your flight ?
วอท ไทม์ อิส ยัวร์ ไฟลทฺ
เที่ยวบินคุณกี่โมง
My flight is at 10 a.m. to 12 noon.
มาย ไฟลทฺ อิส แอท เท็น เอ.เอ็ม. ทู ทเวลฟ์ นูน
เที่ยวบินฉันคือระหว่าง 10 โมงถึงเที่ยงวัน

///

What time is your plane scheduled to take off ?
วอท ไทม์ อิส ยัวร์ เพลน สเก'ดูลดฺ ทู เทค ออฟ
เที่ยวบินคุณออกกี่โมง

It's 10 in the evening.
อิท'ส เท็น อิน เดอะ อีฟว'นิง
10 โมงครับ/ค่ะ

///

When the flight will be landing ?
เว็น เดอะ ไฟลทฺ วิล บี แลน'ดิง
เครื่องจะลงตอนไหนก๊าบบบ

It's at 9 p.m. if there isn't any technical problem.
อิท'ส แอท ไนน์ พี.เอ็ม. อิฟ แธร์ อิสซึ่นท์ เอน'นี เทค'นิเคิล พรอบ'เลิม
บ่าย 3 โมงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

การถามที่อยู่

Where do you live ?
แวร์ ดู ยู ลิฟวฺ
คุณอยู่ที่ไหน

I live at the block no. 15.
ไอ ลิฟวฺ แอท เดอะ บล็อค นัมเบอร์ ฟิฟทีน
ฉันอาศัยอยู่ที่ตึก 15

I live at the Penn house no. 1 Sukhumvit 8.
ไอ ลิฟวฺ แอท เดอะ เพนนฺ เฮ้าส์ นัมเบอร์ วัน สุขุมวิท เอท
ฉันอยู่ที่เพนนเฮ้าส์ เลขที่ 1 สุขุมวิท(ซอย) 8

การต่อรองราคา

How much does it cost ?
เฮา มัช ดาส อิท คอสต
ราคาเท่าไหร่

It's 25 Baht.
อิท'ส ทเวนตี้ไฟว์ บาท
ราคา 25 บาท

///

How much is it ?
เฮา มัช อิส อิท
ราคาเท่าไหร่

It's 100 Baht.
อิท'ส วันฮันเดรด บาท
100 ร้อยบาทครับ/ค่ะ

///

How much did you pay for that T-shirt ?
เฮา มัช ดิด ยู เปย์ ฟอร์ แธท ที-เชิร์ท
เสื้อยืดนั่นราคาเท่าไหร่

It's 300 Baht .
อิท'ส ธรี ฮันเดรด บาท
ราคา 300 ร้อยบาท

///

How much will you have to pay for TOEIC test fee ?
เฮา มัช วิล ยู แฮฟว์ ทู เปย์ ฟอร์ โทอิก เทสตฺ ฟี
คุณต้องจ่ายค่าสอบโทอิก(TOEIC)เท่าไหร่

I will have to pay 1200 Baht.
ไอ วิล แฮฟว์ ทู เปย์ วันเธาซันดฺทูฮันเดรด บาท
ฉันจะต้องจ่าย 1200 บาท

It costs me 1500 Baht because I apply for Redesigned TOEIC.
อิท คอสท์ส มี วันเธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด บาท บีคอส ไอ แอพพลาย ฟอร์ รีดีไซนฺด โทอิก
จ่าย 1500 บาทเพราะสอบแบบ Redesigned TOEIC

การขอหมายเลขโทรศัพท์

What is your phone number ?
วอท อิส ยัวร์ โฟน นัม'เบอะ
ขอเบอร์โทรหน่อยครับ/คะ

My phone number is 0 2 7 5 9 8 7 1
มาย โฟน นัม'เบอะ อิส ทู เซเว่น ไฟว์ ไนน์ เอท เซเว่น วัน
เบอ์โทรศัพท์ฉันคือ 0 2 7 5 9 8 7 1

///

What is your mobile phone number ?
วอท อิส ยัวร์ โม'ไบลฺ โฟน นัม'เบอะ
ขอเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยค่ะ

My mobile phone no. is 0 8 5 1 3 6 4 3 2 1
มาย โม'ไบลฺ โฟน นัมเบอร์ อิส ซีโร่ เอท ไฟว์ วัน ธรี ซิกซ์ โฟร์ ธรี ทู วัน
เบอ์มือถือของฉันคือ 0 8 5 1 3 6 4 3 2 1

///

What is your cellphone number ?
วอท อิส ยัวร์ เซลโฟน นัม'เบอะ
ขอเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยค่ะ

My cellphone no. is 0 6 2 3 5 4 8 9 7 9
มาย เซลโฟน นัมเบอร์ อิส ซีโร่ ซิกซ์ ทู ธรี ไฟว์ โฟร์ เอท ไนน์ เซเว่น ไนน์
เบอ์มือถือของฉันคือ 0 6 2 3 5 4 8 9 7 9

///

May I know your mobile phone number, please ?
เมย์ ไอ โนว์ ยัวร์ โม'ไบลฺ โฟน นัม'เบอะ, พลีส
ขอเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยค่ะ

My cellphone no. is 0 8 3 3 6 5 8 2 9 4
มาย เซลโฟน นัมเบอร์ อิส โอ เอท ธรี ธรี ซิกซ์ ไฟว์ เอท ทู ไนน์ โฟร์
เบอ์มือถือของฉันคือ 0 8 3 3 6 5 8 2 9 4

///

Can I have your office telephone number ?
แคน ไอ แฮฟว์ ยัวร์ ออฟ'ฟิซฺ เทเลโฟน นัม'เบอะ
ขอเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิสคุณด้วยค่ะ

My office telephone number is 0 2 7 8 5 5 3 4 6
มาย ออฟ'ฟิซฺ เทเลโฟน นัม'เบอะ อิส โอ ทู เซเว่น เอท ไฟว์ ไฟว์ ธรี โฟร์ ซิกซ์
เบอ์โทรออฟฟิสฉันคือ 0 2 7 8 5 5 3 4 6

การถามสายรถเมล์

What is the bus number to Silom road ?
วอท อิส เดอะ บัส นัม'เบอะ ทู สีลม โรด
รถเมล์สายไหนไปสีลม

The bus no. 77 pass Silom road.
เดอะ บัส นัมเบอร์ เซเว่นตี้เซเว่น พาส สีลม โรด
รถเมล์สาย 77 ผ่านถนนสีม

///

Where can I take a bus no. 25 ?
แวร์ แคน ไอ เทค เอ บัส นัมเบอร์ ทเวนตี้ไฟว์
ผมขึ้นรถเมล์สาย 25 ได้ที่ไหน

The bus terminal is at Samuthprakan.
เดอะ บัส เทอร์มินัล อิส แอท สมุทรปราการ
ท่ารถอยู่ที่สมุทรปราการ

///

Which bus goes to IKEA ?
วิช บัส โก'ส ทู
รถเมล์คันไหนไปห้างอิเกีย

///

How long does the bus no. 1 stop here ?
เฮา ลอง ดาส เดอะ บัส นัมเบอร์ วัน สทอพ เฮียร์
รถเมล์สาย 1 จอดนานเท่าไหร่

It stops for a few minute.
อิท ฟอร์ เอ ฟิว มินนิท
ประมาณ 2-3 นาที

///

Does the bus no. 23 pass Siam Paragon mall ?
ดาส เดอะ บัส นัมเบอร์ ทเว้นตี้ธรี พาส สยาม พารากอน มอล
รถเมล์สาย 23 ผ่านห้างสยามพารากอนมั๊ยครับ

///

Which bus no. should I take to Khaosan Road ?
วิช บัส นัมเบอร์ ชูด ไอ เทค ทู ข้าวสาน โรด
รถเมล์สายไหนไปถนนข้าวสาร

การถามราคาอาหาร

การถามอุณภูมิ
การระยะเวลาการเดินทาง

การถามระยะเวลาการพัก

การถามวัน


การถามเดือน


การถามเกี่ยวปี


🙈🙉🙏


See more related articles:

 1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,351- 3,400" : "สามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสี่ร้อย"
 2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,301- 3,350" : "สามพันสามร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อยห้าสิบ"
 3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,251- 3,300" : "สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อย"
 4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,201- 3,250" : "สามพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อยห้าสิบ"
 5. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"
 6. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"
 7. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ
 8. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ
 9. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000
 10. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2560 23:44

  Oh, yeah, it's not bad to present english number that i already know it very well. However, how could I learn thai number as well?

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2560 23:44

  สอนเลขไทยให้ฝรั่งมั่งดิ

  ตอบลบ