999,951-1,000,000(เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งล้าน) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0-1,000,000"1,000,000(หนึ่งล้าน)" ภาษาอังกฤษเขีียน อ่านอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆ ยินดีต้อนรับสู่บล็อกสอนภาษาอังกฤษ(ตัวเลข)ครับ

➲ เลขคำอ่านภาษาอังกฤษ 50 ตัวเลข


➲ เลขคำอ่านภาษาไทย 50 ตัวเลข


➲ ช่วง "เลขน่ารู้" - คำถามพร้อมคำเฉลยผมชื่อเล้ง หากเพื่อนๆอยากเลขภาษาอังกฤษ ผมจะคอยเป็น Coach ให้เพื่อนๆโดยเขียนบล็อกสอนตัวเลขอยู่ที่นี่ครับ

เลขภาษาอังกฤษ 1,000,000 = หนึ่งล้าน ของภาษาไทยเรา จากข้อมูลจากการสอบถามที่ผมทำไว้ในเว็บ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" พบว่าคนไทยที่นับเลขจากช่วง 100,000 - 1,000,000 ได้มีสัดส่วน 18% ขณะที่มีผู้ที่นับเลขภาษาอังกฤษมากกว่าหนึ่งล้านขึ้นไปคิดเป็น 13% ของผู้ตอบคำถามทั้งหมด

ส่วนคนไทยนับเลขภาษาอังกฤษเป็นสัดส่วนที่มากสุดคือ 37% นับเลขได้ช่วงระหว่าง 51-1,000 และสุดท้ายกลุ่มที่นับเลขภาษาอังกฤษได้ที่จำนวน 1-50 จำนวน 16%

ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เก็บในวันที่ 19/5/2560 เวลา 9:43 น. จากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บนี้และได้ทำการ vote ไว้

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "6,999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "6,999" in words? 
นับเลขภาษาอังกฤษ (English Number) จาก "999,951" ถึง "1,000,000" ดังตารางด้านล่าง


ตัวเลข(Number): 999,951-999,975


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
999951 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty One ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
999952 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Two ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
999953 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Three ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
999954 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Four ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
999955 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Five ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
999956 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Six ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหก
999957 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Seven ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
999958 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Eight ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
999959 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Fifty Nine ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
999960 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โอ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบ
999961 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty One ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
999962 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Two ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสอง
999963 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Three ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสาม
999964 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Four ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่
999965 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Five ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้า
999966 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Six ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหก
999967 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Seven ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
999968 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Eight ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบแปด
999969 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Sixty Nine ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
999970 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โอ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
999971 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy One ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
999972 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Two ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
999973 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Three ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
999974 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Four ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
999975 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Five ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ตัวเลข(Number): 999,976-1,000,000


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
999976 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Six ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
999977 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Seven ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
999978 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Eight ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
999979 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Seventy Nine ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
999980 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โอ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
999981 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty One ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้วัน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
999982 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Two ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ทู เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
999983 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Three ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ธรี เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
999984 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Four ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
999985 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Five ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
999986 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Six ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหก
999987 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Seven ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
999988 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Eight ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เอท เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
999989 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Eighty Nine ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
999990 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โอ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
999991 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety One ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
999992 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Two ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
999993 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Three ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
999994 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Four ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
999995 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Five ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
999996 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Six ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
999997 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Seven ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
999998 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Eight ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
999999 Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine ไนน์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
1000000 One million วันมิลลัน หนึ่งล้าน


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a.  Six thousand Nine hundred Ninety Nine.

 b. Six thousand Nine hundred and Nineteen.

 c. Six thousand Nine hundred Ninety Nine and Nine.


ดูข้อมูลเฉลย คลิก : 6951-7000(หกพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันถ้วน)
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : 12 English Tenses Structures And Examples ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : 901- 950(เก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-เก้าร้อยห้าสิบ) - เลขภาษาอังกฤษ.

เอ่อ! เกือบลืมไปน่ะครับ แต่ถ้าเรานำเอาคำว่า "ล้าน"ภาษาไทยขึ้นก่อนแล้วจะตรงกับภาษาอังกฤษคำอะไรบ้างเอ่ย? เรามาคำเฉลยกันเลยดีไหมครับ
 • ล้าน = a million = 1,000,000
 • เป็นล้านๆ = millions
 • พันล้าน = billion
 • คนหัวล้าน = bald 
 • เต่าล้านปี = dinosaur(ไดโนเสาร์)
เลือกใช้ให้ถูกนะครับ! หากท่านต้องการดูการเขียน คำอ่าน คำแปลของเลขภาษาอังกฤษต่างๆ เพื่อนๆสามารถมองลงไปที่ตารางด้านล่างก็จะเห็นสิ่งที่ท่านกำลังค้นหาครับ สำหรับตัวเลขภาษาอังกฤษอื่นๆ ผมได้เขียนไว้ในเว็บนี้เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ แต่อาจมีบางรายการที่อยู่ระหว่างการจัดทำ

แต่ถ้าท่านมีความต้องการอยากจะรู้คำใดเป็นพิเศษที่ท่านไม่เห็นในเว็บ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ท่านก็ส่ง comment มาหาเราได้เลยครับ
เลข 1000000 ภาษาอังกฤษเขียยังไง,แปลภาษา, เลขหนึ่งล้าน ภาษาอังกฤษ, เลขภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
หนึ่งล้าน(1000000) ภาษาอังกฤษ = One million

ส่วนด้านล่างนี่เป็นกลอนที่แต่งเล่นๆในอารมณ์ที่อยากจะมีเงินล้านกับเขาน่ะครับ

 • เกิดมาน่ะ ไม่คุ้นเคย ไม่เคยเลย ที่จะเห็นเงินล้าน!
 • ถ้าถามว่า โปรดหรือเปล่า บอกไม่เอา ก็คงไม่ดี
 • แม้นมีมา คงซำบาย แต่ถ้าไม่ ก็ยังโอเค
 • เมื่อชีวิต ต้องดิ้นไป เกรงทำไม กับไม่มีกิน
 • พอสิ้นเดือน ก็พอทำเนา เหลือ(เงิน)กินข้าว กับเข้าโรงหนัง
 • โลกนี้มัน...อนิจจัง มันไม่จีรัง วะตะสังขารา...חוסר ודאות

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


See more related articles:

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2561 19:31

  หนึ่งล้าน, 1 ล้าน, 1000000 ภาษาอังกฤษคือ = one million

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2561 22:59

  หนึ่งล้าน = one million = วัน มิลลัน / สองล้าน = two million = ทู มิลลัน /....เรียงกันไปเรื่อยๆ เปลี่ยนเฉพาะตัวเลขด้านครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ เยี่ยมยอดเลย!

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2561 23:19

  พันล้านมีมั้ยครับ

  ตอบลบ